پرداخت دیه جرائم غیرعمد 20 زن سرپرست خانوار

Shargh - - جامعه -

مشاور امور زنان و خانواده بهزیستی کشور گفت: بهزیستی دیه جرائم غیرعمد 20 زن سرپرست خانوار از اســتان و شهرســتانهای کمبرخوردار را پرداخت کــرد. فاطمه عباســی همزمان با برگــزاری گلریزان پویش ارمغان، کمپین آزادی زنان جرائم غیرعمد از پرداخت دیه 15 زن سرپرســت خانوار از 15 اســتان کمبرخــوردار و همچنین پنج زن سرپرســت خانوار شهرســتانهای اســتان تهران در راســتای تحکیم بنیان خانواده خبر داد. مشــاور امور زنان و خانواده سازمان بهزیســتی کشور با اشــاره به اینکه بیش از 200 زن در سراســر ایــران زندانی هســتند، تصریح کرد: بســیارى از زنان زندانی، افرادی هستند که جور همسر خود را میکشــند و سرپرست خانوار هستند و ازآنجاکه زنان سرپرســت خانوار جزء اقشار تحت پوشــش بهزیستی هستند و ما در قبال توانمندسازی آنها وظیفه داریم، مقرر شد تا در آستانه نیمهشعبان دیــه جرائم غیرعمد 15 زن سرپرســت خانوار از 15 اســتان کمبرخوردار و همچنین دیه جرائم غیرعمد پنج زن سرپرست خانوار شهرستانهای استان تهران را در راســتای تحکیم بنیان خانواده پرداخت کنیم. وی در پایان با بیان اینکه بیش از 90 درصد این زنان ناخواسته ســر از زندان درآوردهاند و کانون خانواده آنها از هم گسیخته شــده است، یادآور شد: حمایت همــه آحاد مــردم در راســتای آزادی زنــان جرائم غیرعمد اقدامی ضروری و خداپسند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.