شورش سیر جبااشوزا ، کلی جچکووراا هم اکا ننعولتیکردهشاه پیر

Shargh - - ورزش -

شنبهشــب ورزشگاه ومبلی لندن میزبــان مســابقهای بــزرگ بود که خیلیهــا از آن به عنوان «مســابقه قرن» نام بردنــد؛ ولادیمیر کلیچکو، قهرمان ســابق بوکس ســنگینوزن دنیا در این شــب بــه مصاف آنتونی جاشــوا، ســتاره جدید این دسته از بوکس رفت تا برای پسگرفتن عنوان قهرمانیاش در این رشته تاش کند. با این حال توانایی این سرباز کهنهکار اوکراینی هرگز آنقدر نبود که بتواند از سد جوان اول بریتانیاییها در این مبارزه بگذرد؛ او سرانجام پس از ۱۱ راند مبارزه، تســلیم شد و دستش از رسیدن به کمربند قهرمانی باز ماند.

پدیدهای در حد کریستیانو رونالدو

ولادیمیــر کلیچکــو از قبل برای عاقهمندان به بوکس آشــنا بود؛ او بــه همراه برادرش ویتالی که ســال ۲۰۱۳ بازنشســته شــد و بــه دنیای سیاســت رفت، نزدیک به یک دهه بر ایــن دســته از بوکس ســلطنت کردند. ولادیمیر به طور مشــخص از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ بر دسته بوکس سنگین وزن دنیا حکومت کرد و ۴۴ عنوان پیروزی پیدرپی به دســت آورد. در بیش از ۶۰ مســابقه حرفــهای که تا اینجا انجــام داده بــود، بیش از ۵۰ تا را بــا ناکاوتکردن رقیب به پایان برده و با وجود اینکه ســنش بالا رفته بود، باز هم بیخیال دنیای قهرمانی نشــد. در سوی مقابل اما آنتونی جاشــوا از راه رســید؛ ستارهای که به خاطر «فوتوژنیک»بودن و البته آینده درخشــانی که پیــشرو دارد، بــا کریســتیانو رونالدو مقایســه میشــود. مزیت آنتونی نسبت به ولادیمیر در سبک مبــارزهاش بود؛ برخاف ولادیمیر که کســلکننده و ســرد بازی میکرد، آنتونی ســبکی هجومی داشت و هیچکــدام از رقبایش زیر مشــتهای ســهمگین او دوام نمیآوردند؛ نشــان به آن نشــان که پیش از برگزاری مبارزه شنبهشب، جاشوا، ۱۸ مبارزه حرفهای در بوکس سنگینوزن داشــت که هر ۱۸ مبارزه را با ناکاوتکــردن رقبا برده بود. مــوردی که درباره این جوان ۲۷ساله اهل واتفورد وجود داشت این بود که او از ۱۲ راند ممکن در بوکس حرفهای، هرگز بیش از هفت راند مبارزه نکرده بود. به عبارت سادهتر، هیچ حریفی مقابل او بیــش از هفت راند دوام نیاورده و در نهایت تســلیم شــده بود. حالا تقابل مرد جوانی که «شــاهزاده جدید» دسته سنگینوزن دنیا قلمداد میشــود، با مردی که یک دهــه همه قهرمانیها را به نام خودش کرده بــود، جالبترین تقابلی بود که میتوانست دنیای بوکس را هیجانزده کند. شاید به همین خاطر بود کــه از این مبارزه به عنوان «رقابت قرن» نام برده شد.

ولادیمیر هم دوام نیاورد

ایــن بازی کــه از مدتها قبــل معین شــده بود به میزبانی ورزشــگاه ومبلی در لندن برگزار میشــود، مشتاقان زیادی داشــت؛ حتی کار به جایی رسید که گنجایش ۸۰هزارنفری این ورزشــگاه هم جوابگوی طرفدارانی که میخواســتند از نزدیک بازی را تماشا کنند، نبود؛ به همین خاطر بود که با دســتور شهردار لندن، ۱۰ هزار گنجایش دیگر در این ورزشــگاه تعبیه شــد تا این رقابت در حضور ۹۰ هزار تماشاگر برگزار شود. با شــروع مبارزه به نظر میرســید جاشوا کار راحتی را که مقابل بقیه رقبا داشته، نخواهد داشت؛ درســت بود که ولادیمیر با ۴۱ ســال سن، ۱۴ سال از او بزرگتر بود، ولی گاردبســته رقیب اوکراینی ضرب حمات این جــوان بریتانیایی را گرفــت تا اینکه در راند ششــم، آنتونی دو بــار موفق شــد ولادیمیر را نقش بر زمین کند. این مســابقه که اولین مســابقه حرفهای جاشــوا بــود که بیش از هفــت راند دوام آورد، سرنوشــتش را در رانــد یازدهم دید؛ جایی که جاشوای جوان ابتدا دو بار دیگر کلیچکو را نقش بر زمین کرد و بعد با ضربات سهمگین چپ و راستش اجازه نداد رقیــب اوکراینی به خــودش بیاید. داور مســابقه که حس کرد شرایط کلیچکو بحرانی شده، دســتور به توقف مسابقه داد و دستان آنتونی جوان را بــه عنوان فرد برنده بالای ســر برد. نتیجه مشــخص بود: جاشوا در نوزدهمین مبارزه حرفهایاش موفــق شــد بــرای نوزدهمیــن بــار بــا ناکاوتکــردن رقیــب عنــوان قهرمانــی را بــه خودش اختصاص دهد. او نهتنها کمربند آيبيافاش را حفــظ کرد، بلکه کمربند WBA ســنگینوزن دنیا را هم به دست آورد.

24 میلیون یورو ناقابل

مبارزهای در چنین سطح، نیازمند پاداشــی بــزرگ هم هســت؛ این مبــارزه اگرچه با شکســت دوباره ولادیمیــر کلیچکــو همــراه بود ولــی در عوض پــول خوبی برای ایــن اوکراینــی و صدالبته رقیب انگلیســیاش به همراه داشــت. طبق توافقــی که قبــل از مبارزه صورت گرفته بود، بــه هرکدام از طرفیــن مبارزه مبلــغ ۲۴ میلیون یورو پــاداش رســید. ضمن اینکه مســئولان برگزارکننده این رقابت هم به پول هنگفتی رســیدند؛ آنها هــم از قبل این رقابت ۴۶ میلیون یورو درآمدزایی کردند تا فریادهای ۹۰ هزار تماشاگری که خودشان را به ومبلی رسانده بودند، بیاثر نباشد.

فیوری هدف بعدی

کلیچکو تا ســال ۲۰۱۵ به هیــچ رقیبی باج نداد؛ اواسط همان سال بود که بوکســور سنگینوزنی به نام تایسون فیوری او را به چالش دعوت و سر بردن کمربندهایش با او مبارزه کرد. فیوری که او هم اتفاقا انگلیســی و اهل شهر منچســتر بود، در یک رقابت برتر به ســلطنت کلیچکو پایــان داد و او که به نظر شکســتناپذیر میرسید را برد. حالا دومین شکست اخیر کلیچکو هم باز مقابل یک انگلیسی رقم خورد؛ با این تفاوت که رقیب تــازهاش در حد و اندازههای یک ستاره واقعی ظاهر شده و تماشاگران برای دیدن مبارزهاش سر و دســت میشکنند. اتفاقا برندهشدن مقابل ولادیمیر، حالا آنتونی را بر آن داشته تا تایسون فیوری، بوکســوری که یکسالونیم پیش کلیچکو را شکست داد، به مبارزه بطلبد. فیوری هم این دعوت را پذیرفته و به نظر میرســد بــه زودی مبارزه بزرگ دیگری که تایســون فیــوری از او با نــام «بزرگترین مســابقه ۵۰۰ ســال اخیر» یاد کرده، قرار اســت در ومبلی رقم بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.