قالیباف يا مشاور ندارد يا به او اطلاعات غلط ميدهند

Shargh - - ورزش -

ترامــپ تحتتأثیر روسها ایــن کار را کرد و اگر کســی به دنبال همین کار باشــد؛ یعنی تحتتأثیر روسهاست. این روشی است که روسها برای نفوذ شروع کردند و در آمریکا و فرانسه هم به کار بردند. البته من با شناختی که از آقای قالیباف دارم، میدانم ایشان با مشــورت کار نمیکند؛ در نهایت میشنود؛ ولی خودش تصمیم میگیرد.

بعضیها تفاوتهای قالیباف در سه انتخابات ‪92 ،84‬ و 96 را ناشــی از اشتباهات محاسباتی مشاوران او میدانند.

هرکسی بهعنوان مشاور آقای قالیباف کار میکند، ایشان را بعد از مدتی ترک میکند؛ بنابراین بخشی از این بیثباتی، ناشی از نبود مشاوران ثابت است؛ برای اینکه مشاوران میدانند هر مشاورهای میدهند تأثیر ندارد و تصمیمات او شخصی است. اگر ایشان مشاور سیاسی یا اقتصادی داشــت، نمیگفت از ۱۰میلیون تن پتروشــیمی، ۶۰۰ هزار شــغل ایجاد میکنم. اگر ایشان مشــاور اقتصادی و سیاسی یا حتی اجتماعی داشت، میدانست سالی یکمیلیونو ۲۵۰هزار شغل ایجادکردن، غیرممکن است. پس معلوم است هیچ مشــاوری وجود ندارد یا اینکه مشــاورانی که وجود دارند، به آقای قالیبــاف اطاعات غلط ميدهند که من احتمال مطلب دوم را کمتر میدانم.

یکی از نقدهــای درونــی اصلاحطلبان این است که با وجود داشــتن کارنامه اقتصادی که میتوان از آن در حوزه اقتصاد و معیشــت دفاع کرد، نتوانســتهاند بهاندازه کافی این حوزه را در تبلیغات و گفتمان خود پررنگ کنند. به نظر میآید در انتخابات پیشرو نیز تمرکــز آقای قالیباف و رئیسی بیشتر بر اقشــار کمدرآمد و حاشیهنشین است. به نظر شــما آیا اصلاحطلبان و دولت در این انتخابات به این نکته توجه ویژهای خواهند کرد؟

اینکه دراینباره، عملی فکری شــده یا به شــیوه تبلیغاتی عمل شــده، باید بگویم من تیم تبلیغاتی آقای روحانی را ضعیف میدانم؛ بسیار هم ضعیف میدانم. آنها نتوانســتهاند دســتاوردها را مشخص کنند؛ اما اگر انتظار این اســت که آقای روحانی هم شــعار دهد که من مسکن مهر جدید ایجاد میکنم، یکمیلیون شغل در ســال ایجاد میکنم، من با این شعاردادنها مخالفم. برای اینکه تمام پیشنهادهایی که دوستان )نامزدها( ارائه میدهند هزینهبر است؛ یعنــی یا منبــع آن وجود ندارد یا اگر وجود داشــته باشد، بهشدت تورمزاست. ما بهتازگی توانستیم تورم را کنترل کنیم؛ اگر بخواهیــم دوباره در دام افزایش نقدینگی بیفتیم، مصیبتی اســت که برای محرومان به وجود خواهد آمد. اولین قشــری که از تورم ضرر میکند، طبقه ضعیف جامعه است؛ بنابراین دوستان متوجه نیستند که نتیجه تصمیمات آنها، کاما ضد طبقات ضعیف جامعه است. آقای روحانی و آقای جهانگیری نباید در دام پوپولیست بیفتند.

آقای روحانی و جهانگیری موفق میشوند این مسائل را برای مردم تبیین کنند؟

به نظر من مردم درک درســتی از مســائل دارند. نتایــج سیاســتگذاریهای دولــت احمدینژاد را دیدهاند و تکرار آنها را نمیپسندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.