واقعیت سرمایهگذاری دروغهای انتخاباتی

Shargh - - ورزش -

سایر کشــورهای همســایه از جمله قطر، عربستان، کویــت و امارات متحــده نیز چنین بایی بر ســر ما آورده و میآورند. راه توقف این روند دردناک و جبران گذشته ســرمایهگذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارددلاری در حوزه بالادستی نفت، گاز و صنایع پاییندستی است. در صنعــت هوایی، ایــران از مزیتهای جغرافیایی و خــدادادی ویــژهای برخــوردار اســت و طبیعتــا فرودگاههــای ایــران باید «هاب منطقه» باشــند اما در عمل حتی با کشــورهای کوچکــی مانند قطر و امارات نیز فاصله داریم. فــرودگاه امامخمینی)ره( تهران قابل مقایســه با فرودگاه قطر و دوبی نیســت و تعــداد پروازهای آنها نیز قابل مقایســه نیســت. میلیونها مسافر اروپایی جهت سفر به شرق آسیا به جای توقف در فرودگاه امامخمینی و پرواز مجدد از فرودگاه امامخمینی مسیر خود را طولانی و به شرق آسیا به فرودگاه قطر و دوبی میروند درحالیکه مسیر ایران هم نزدیکتر و هم به لحاظ ارتفاع از سطح دریا بســیار مطلوبتر و خط هوایی ایران برای مسافران چین، ژاپن، کره و ... بسیار مناسبتر و کمافتوخیزتر است. اما ما به دلیل ضعف سرمایهگذاری در صنعت هواپیمایی که پیــش از این دولت رخ داد، این مزیت ویژه خــود را تلف میکنیم و صدها هزار شــغل در صنعت هوایی و توریســم و میلیاردها دلار درآمد را در هر ســال از دســت میدهیم. صنعت توریسم از جمله حوزههای با قابلیت اشــتغال بسیار گسترده و درآمدزایی بالاست؛ توریستها برای آرامش و تفریح و لذتبــردن از زیباییهــای طبیعت ســفر و هزینه میکنند. ما میتوانیم با کنارگذاشتن سختگیریهای فراتــر از آموزههای دینی این حــوزه را فعالتر کنیم. نگاههای بســته منجر به توریســتزدایی میشود و نتیجــه آن بــیکاری صدها هزار جــوان جویای کار اســت. در حوزه ریلی و ســایر حوزههــای پرمزیت ایران نیز اوضاع به همین منوال است. کاندیدایی که مواضع او و جریان حامی او در سیاســت خارجی و ارتباط با جهان در دولت گذشــته آزموده شده است، جز دادن وعدههای غیرواقعی در زمینه آمار اشتغال و فانقدر برابرکردن حجم اقتصاد در ســه سال که نوعی عوامفریبی است، متاعی برای عرضه نخواهد داشــت. ما میتوانیم با حفظ عــزت و اقتدار خود با استفاده از سرمایهگذاری خارجی و فاینانس در مدت حداکثر پنج ســال اقتصاد ایران را در همه حوزههای دارای مزیت به سمت تحول و شکوفایی سوق داده و فضای نشاط، امید و افتخار به ایران و ایرانیبودن را در بین همه ایرانیان گسترش دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.