3 تیم لیگ برتری به دنبال جهانبخش

Shargh - - ورزش -

ســه تیم لیگ انگلیسی واتفورد، بورنموث و برنلی با ۹ میلیون پوند به دنبال جذب علیرضا جهانبخــش هســتند. به گــزارش ایســنا و به نقــل از دیلی میل، علیرضــا جهانبخش در این فصل در آلکمــار بازیهای خوبی را به نمایش گذاشته و توانسته است عملکرد خوبی در لیگ هلند داشــته باشــد. همین باعث شده سه تیم لیگ انگلیســی واتفورد، بورنمــوث و برنلی به دنبــال جذب این بازیکن ایرانی باشــند. هرچند جهانبخش ۲۳ساله در آلکمار عملکرد خوبی داشــت، ولی این باشــگاه هلنــدی میخواهد جهانبخش را با مبلغی در حدود ۹ میلیون پوند به فروش برساند. علیرضا جهانبخش اولین بار از سوی کارلوس کیروش در جام جهانی برزیل به تیم ملی ایران دعوت شــد. وقتی این بازیکن بااســتعداد ابتدا به لیگ هلنــد رفت، تیمهای چلســی، منچســتریونایتد، ســلتیک، آژاکس و آیندهون نیز عملکرد او را بررسی کردند و گفته میشــد به یکی از این تیمهــا خواهد رفت. او در همان ســال؛ یعنی در ســال ۲۰۱۵، توانست بازیکن ســال در لیگ هلند شــناخته شود. این بازیکن ایرانی توانایی خوبی در بازی با پا دارد و توانسته استعدادیابهای لیگ برتری را مجاب به دیدن بازیهای خــود کند. درحالیکه زمان کمی تا تابســتان باقی مانده اســت، ســه تیم انگلیســی واتفورد، بورنموث و برنلی، به جذب این بازیکن در تابستان ابراز عاقه کردهاند. باید ببینیــم جهانبخش تصمیم خواهــد گرفت به لیگ انگلیس برود یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.