اتفاقات پرسپولیس به وزارت ورزش کشیده شد

Shargh - - ورزش -

حاشیههای اخیر در جمع پرسپولیسیها منجر به برگزاری جلســه مدیران باشــگاه پرسپولیس و رئیس فدراســیون در وزارت ورزش و جوانان شد. به گــزارش وبســایت ۹۰، پــس از قهرمانی تیم فوتبال پرســپولیس در لیگ برتر، همــه چیز آرام بــود تا اینکه حاشــیه به درون این باشــگاه رخنه کرد و اعتصاب، شــعار علیه بازیکنان و استعفای اعضای هیئتمدیره سرخها تیتر اول رسانهها شد. روز شنبه در حاشــیه دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوبآهن تعدادی از هواداران حاضر در ورزشگاه علیه بازیکنان شعار ســر دادند و آنها را بیغیرت خطاب کردند. در پایــان بازی نیز بازیکنان واکنش منفی به این اتفاقات نشان دادند تا جایی که حتی علیرضا بیرانوند مدعی شد در پایان بازی با الوحده از پرســپولیس جدا خواهد شــد. اتفاقات اخیر اما کاری کرد تا مسئولان وزارت ورزش خواهان حضور مدیران پرسپولیس در این وزارتخانه شوند و دیروز گرشاســبی، عضو هیئتمدیره باشــگاه به همراه مهدی تاج به وزارت ورزش رفتند و جلســهای را با مدیران ارشــد ورزش کشور برگزار کردند. در این جلسه مقرر شد برای حل مشکات مالی بازیکنان پرسپولیس، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حق بلیتفروشی باشگاه پرســپولیس را پرداخت کند تا این غائله ختم به خیر شــود. تــاج نیز موافقت اولیــه خود را برای پرداخت بدهی بلیتفروشــی پرسپولیسیها اعام کرد و چنانچه پولی به حساب باشــگاه واریز شود تا چند روز آینده با بازیکنان این تیم نیز تسویهحساب مالی صورت خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.