رضا علیپور سریعترین سنگنورد جهان

Shargh - - ورزش -

رضا علیپور با ثبت رکورد پنجثانیهو ۵۴ صدم ثانیه عنوان قهرمانی رقابتهای سنگنوردی جام جهانی نانجینگ چین را به دست آورد. علیپور در حالی به این مقام مهم دست یافت که در تمامی مراحل مسابقات، رکورد کمتر از شش ثانیه را ثبت کرد. او در نیمهنهایــی رکورد پنجثانیهو ۴۸ صدم ثانیــه را ثبت کرد و توانســت رکــورد دنیا را که با زمــان پنجثانیهو ۵۸ صدم ثانیه متعلق به «دانیل بودیرف » بود، ۱۰ صدم ثانیه جابهجا کند. سنگنورد کشورمان در فینال هم با زمان پنجثانیهو ۵۴ صدم ثانیه بر «شیکاو الکساندر» از روسیه غلبه کرد و بر سکوی نخست ایستاد. علیپور در شرایطی با این رکوردزنی ســریعترین مرد جهان در جام جهانی نانجینگ شد که فدراســیون جهانی سنگنوردی پیش از این به او لقــب یوزپلنگ ایرانی داده بود. جام جهانی نانجینــگ در بخش مردان با حضور ۸۳ سنگنورد برگزار شد که سایر نمایندگان ایران توفیقی در آن نداشتند. علی براتزاده در رده ۲۹، امیر نوری در رده ۵۹، محمدامین یزدیزاد در رده ۷۸، صدرا ترکمن در رده ۷۹ و ســعید صفری در رده ۸۰ قــرار گرفتند. در بخــش بانوان نیز که ۵۰ ورزشکار شــرکت داشــت، الناز رکابی در جایگاه بیستوسوم ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.