4 ایرانی در بین برترینهای فوتسال جهان

Shargh - - ورزش -

برترینهــای فوتســال جهان در ســال ۲۰۱۶ اعــام شــد و ایران توانســت در چهــار بخش در بیــن منتخبان قــرار گیرد. به گزارش ایســنا، ســایت معتبر فوتســال پلنت به رسم هرساله، برترینهای فوتسال جهان را با نظرسنجی از بین مربیان برتر دنیا انتخاب میکند. فوتســال ایران نیــز در بین آیتمهــای امســال، در چهار بخش نامزد داشــت. ســیدمحمد ناظمالشــریعه در بخش بهترین مربی ملی در رتبه پنجم، تیم ملی ایران در بخش بهترین تیم ملی در رتبه چهارم، احمد اســماعیلپور در بخش بهترین بازیکن در رتبه چهارم و علیرضا صمیمی در بخش بهترین دروازهبان در رتبه هفتم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.