تبریک روحانی به وزنهبرداران

Shargh - - ورزش -

رئیسجمهــوری با تبریــک قهرمانی تیم ملی وزنهبــرداری، این موفقیــت را نشــانه دیگری از شایســتگی و امید فرزندان ایــن مرزوبوم به فتح قلههــای ســربلندی و ســاختن فرداهــای بهتر دانســت. در پیام حســن روحانی خطــاب به این قهرمانــان آمــده اســت: اینجانب بــا تبریک این پیروزی به مــردم ایران و قدردانــی از تاشهای دســتاندرکاران، مربیان و یکایک قهرمانان عزیز، موفقیت روزافزون ورزشــکاران دلاور کشــورمان را از خداونــد بــزرگ مســئلت دارم. امیدوارم در پرتــو ایمــان و اراده اســتوار جوانان بااســتعداد کشور، بیش از پیش شــاهد موفقیتهای آنان در صحنهها و رقابتهای مختلف جهانی باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.