احترام زیادي براي ولادیمیر قائلم

Shargh - - ورزش -

آنتوني جاشــوا ستاره ۲۷ ســاله این روزهاي دنیاي بوکس پس از برترياش مقابل کلیچکو با احترام از او یــاد کرد و گفت: احترام زیادي براي ولادیمیر قائلم. به شــجاعتي که او در این مبارزه از خودش نشــان داد دقت کنید؛ این شــجاعت قابل ستایش اســت. من به همین خاطر است که مي گویم ولادیمیر شایسته احترام اســت. او رقیبي سرســخت و بزرگ براي من بود و به نظرم هرگز نباید از این شکست ناراحت باشد. او باید سرش را بالا بگیرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.