به دروغ و خرافه بازنمیگردیم

Shargh - - سیاست -

ایــن نامــزد انتخابــات ادامه از صفحه اول ریاســتجمهوری تأکید کرد: «آنهایی کــه میگویند آثار برجــام را ندیدیم، امروز به پالایشگاه ســتاره خلیجفارس بیایند و ببینند تجهیزات خریداریشده توقیف شده نهتنها آزاد شده، بلکه نصب هم شده است. اگر قبل از برجام وسیلهای را با دورزدن تحریم به کشــور میآوردیم، اگر خــراب بود آن خرابی بــر گردن خودمان بود، ولی اگر الان جنســی میخریم فروشــنده بالای ســر جنس خواهد بود تــا آن جنس مشکلی نداشته باشد».

فکر میکننــد پروژه، کلید لامپ اســت که مــا آن را میزنیم

روحانی با اشــاره به برخی انتقــادات افزود: «ما در مســیر افتتاح و ســاخت پروژههای مهمی که احتیاج کشور اســت قدم برمیداریم. برخی میگویند چرا این هفته و چرا ایــن ایام پروژهها را افتتــاح میکنید. فکر میکنند پروژه، کلید لامپ اســت کــه ما آن را میزنیم و آن پــروژه افتتاح میشــود». رئیسجمهوری اضافه کــرد: «برای این پروژهها ســالها تلاش شــده اســت. ســاخت پالایشگاه ســتاره خلیجفارس از سال 86 آغاز شــد، اما تا ســال 9٢، فقط 40 درصد آن ســاخته شده بود. آن کارها هم مســائلی مانند لولهکشی بودند، اما اینک تجهیزات نصب شــدهاند و این پالایشــگاه آماده بهرهبرداری اســت». رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه در این مدت هر پروژهای که آماده افتتاح شود به خاطر دلواپســان یک روز هم صبر نمیکنیــم، گفت: «ما فکر میکردیم که دلواپسان فقط برای برجام هستند، نگو که آنها برای افتتاح هم دلواپس هستند». روحانی با اشاره به پالایشگاه ســتاره خلیجفارس یادآور شد: «پالایشگاه ستاره خلیجفارس جزء پروژههایی بود که من هر هفته آن را از وزیــر نفت ســؤال میکردم، دیــروز این پروژه تکمیل شد و بنزین را تحویل ما داد و امروز نیز این پروژه افتتاح خواهد شــد و تا یکی، دو هفته آینده تولید بنزین روزانه به ١٢میلیون بشکه میرسد».

در سال ۹۵ برای اولینبار صادرکننده گندم شدیم

رئیسجمهوری با اشــاره به مشــکلات کشــور در ســال 9٢ افزود: «وقتی در خــرداد 9٢ ما با هم به کنار صندوقهــای آرا رفتیم میدانیم اولیــن غصه ما چه بود؟ آن غصه، این بود کــه چگونه گندم مورد احتیاج مردم را تهیه کنیم. اولین گــزارش نیروی انتظامی من این بود که ذخیره گندم در برخی استانها فقط سه روز اســت و شاید کار در یکی، دو هفته اول، تأمین کالاهای اساســی بود، ولی امروز ما هشــتمیلیون تن گندم در انبارها داریم». روحانی با بیان اینکه ما در سال 95 برای اولینبار صادرکننده گندم شــدیم، گفت: «ســهمیلیون تن گندم در ســال 95 آماده صادرات بود که بخشی از آن را صادر کردیم. ما در ســال 9٢ با هم پیمان بستیم برای خودکفایــی و خوداتکایی». او با یادآوری افزایش توان دفاعی کشور گفت: «آنهایی که درباره قدرت ملی شــعار میدهند، ما کمتر دراینباره حرف زدیم، اما انبار سلاحهای استراتژیک کشور در سهسالونیم گذشته به اندازه ١0 سال قبل است. ما با هم راهی را شروع کردیم که شعار ندهیم، آزادی ملت ایران را تضمین کنیم».

عهد بستیم فاصله قومیتی، مذهبی، استانی را از بین ببریم

این نامزد انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه ما در سال 9٢ مسیری را آغاز کردیم که خرافهگرایی را کنار گذاشته و مردم در مسیر آزادی قرار بگیرند، تصریح کرد: «اســاس دولت تدبیر و امید شایستهسالاری است و به همین خاطر برای اولینبار شاهد فعالیت قریب به هزار کانون در مشاغل مختلف هستیم».

روحانی تأکید کرد: «ما با هم عهد بستیم تا فاصلهها را کم کنیم و فاصله قومیتی، مذهبی، اســتانی و شرق و غرب را در کشــور از بین ببریــم». او خطاب به حضار تصریح کرد: «شــیعه و ســنی امروز احســاس برادری بیشتری میکنند یا سال 9١ ؟ امروز اقوام ایرانی احساس انســجام و وحدت ملی دارند یا در ســال 9١ ؟ امســال مردم احســاس امنیت بیشتری میکنند یا در سال 9١ ؟ ملت ایران با رهبری مقام معظم رهبری و با انســجام و وحدت ملی و با حضور آحاد مردم توانســت کشور را از زنجیرهــای مختلف فقر و تحریــم آزاد کند». رئیس دولــت یازدهم گفت: «آن روز که کشــورهای مختلف نمیتوانستند در بندرعباس پهلو بگیرند و به کشورهای همسایه میرفتند و کالاها از طریق لنج به ایران میآمد روز عزت ملت ایران بود یا امروز؟».

نمیخواهیم به سال۹۱ بازگردیم

روحانــی با بیــان اینکه ما به عقــب بازنمیگردیم و نمیخواهیــم بــه ســال 9١ بازگردیــم، افــزود: «ما میخواهیم بهسوی آزادی حرکت کنیم، باید مشکلات کشور حل شــود قبول داریم که در دولت یازدهم فقط برخی از مشــکلات حل شــده، اما ما هنوز در نیمه راه هســتیم و برای رســیدن به نقطه مطلوب در نیمه راه هستیم و قله پیروزی را از نیمه راه میبینیم». او با بیان اینکه ما به دره تحریم، رکود و قطعنامههای ســازمان ملل علیــه ایــران بازنمیگردیم، گفت: «مــا میانه راه هســتیم و با پیروزی در انتخابات این راه را تا سال ١400 ادامه میدهیم». این نامزد انتخابات ریاستجمهوری بــا بیان اینکــه ما در یــک امتحان بــزرگ تاریخی قرار گرفتهایم، عنوان کرد: «٢9 اردیبهشت روز امتحان بزرگ برای همگان است. ما میخواهیم ایران را بسازیم. ایران جان ماســت؛ ایران هم تن ما و هم روح ماســت و ما عزت و سرافرازی را برای ملت بزرگ ایران میخواهیم».

بندرعباس؛ مسیر ترانزیت کالا از روسیه

او با بیان اینکه ســواحل و جزایر جنوب را باید آباد و بنادر جنوب را باید جهانی کنیم، یادآور شــد: «یکی از اهداف سفرم به مسکو اتصال بندرعباس به مسکو بود. با دولت روسیه برنامهریزی کردیم تا بخش عمدهای از کالاهای روســی به بندرعباس بیایند و از اینجا به دیگر کشــورها منتقل شــوند». روحانی با بیان اینکه ایران را باید مسیر ترانزیتی شمال و جنوب کنیم، گفت: «این کار بدون امید امکانپذیر نیست. تصمیم با ملت بزرگ ایران اســت. ملت ایران در ٢9 اردیبهشــت اعلام میکند که به دنبال افراط و خشونت نیست بلکه به دنبال تعامل سازنده با جهان است».

در 8سال امتحان پس دادهاند

رئیسجمهــوری بــا یــادآوری برخــی وعدههای انتخاباتــی برخــی کاندیداها بیــان کــرد: «آنهایی که میگویند شــغل درســت میکنند، خودشان در هشت ســال امتحان پس دادهاند؛ وقتی قیمت نفت چندبرابر و درآمد کشــور 700 میلیارد دلار بود امــا ما در دولت یازدهــم با وجود همه مشــکلات حداقل در ســال 94 و 95 ، 640 هزار شــغل جدید ایجــاد کردیم». او افزود: «رئیسجمهور شــما فقط از مرکز آمار و بانک مرکزی نقل میکنــد. عهد ما در ســال 9٢ این بــود که مراکز تخصصی را از نو نوســازی کنیــم و مراکز آماری را آزاد بگذاریم. ما نمیدانیم شــغل و بیکاری چقدر اســت بلکــه این مراکــز تخصصی و آماری هســتند که آن را اعلام میکنند .»

اجازه نخواهم داد در حریم خصوصی افراد دخالت شود

روحانــی بــا بیــان اینکه قــرار ما تشــکیل دولت راستگویان است، گفت : «تمام مشکل ما از دروغ است. ما مســیر صداقت و شفافیت را آغاز کردیم، ما به دروغ و خرافه بازنمیگردیم؛ مسیر ما تعالی ایران و پیشرفت کشور است و پیشــرفت کشور بدون آزادی و رفاه مردم میســر نیســت». روحانی تأکید کرد: «اگر قرار است در حریم خصوصی افراد دخالت کنیم تا این دولت بر سر کار اســت، انجام این کار را به شــما اجازه نمیدهد.» همچنین به گزارش «ایســنا» روحانی در بخش دیگری از ســخنانش گفت : «ســایه شــوم جنــگ و ناامنی به دســت ملت ایران، رهبری معظم انقلاب و انســجام و یکپارچگی و حضور یکایک مردم ایران برداشــته شــد. ما با این وحدت توانستیم زنجیرههای مختلف حصر و تحریم را باز کنیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.