شما جزء 96درصديد؟

Shargh - - سیاست -

تا زمانی که به یاد دارم شــما دارای پستهای بالا بودهاید و با این حساب باید مشخص شود شما نفوذی 96 درصــد در چهار درصــد بودهای یا خــدای نکرده برعکس؟

هزینههای تبلیغاتی با شعارهای امروز ایشان در تضاد نیست؟

همه شــواهد نشــان میدهد قالیباف در سال 84 و 9٢ و 96 گرانترین ســتادها را داشــته و حتی ســتاد احمدینــژاد و صادق محصولی - میلیــاردر معروف هم به اندازه ســتادهای ایشان خرج نکرده است. حالا ســؤال من این است که وقتی شمای قالیباف نه حزبی پشت سرت بوده و نه این سالها کار اقتصادی کردهای، چه کسی حامی این هزینههای کلان بوده؟ ایشان ادعا میکند که وقف جامعه است بنابراین این میزان مخارج را 96 درصــد تأمین کردند یا بخشهایــی از این چهار درصد زالوصفت ایشان هم درباره این حواشی تا امروز پاسخ روشنی به جامعه ندادهاند.

رویآوردن به این گفتمان به چه دلیل است؟

قالیبــاف بــه دلیــل افشــای امــلاک نجومــی و اســتخدامهای نجومی تحت فشــار زیادی قرار گرفته و بــرای اینکه به جلــو فرار و ذهن مردم را از مســائل مدیریتی خــود دور کند، به این ماجرای تقســیمبندی «محرومان» و «زالوصفتان» رســیده اســت. اما اشتباه استراتژیک او دقیقا این بوده که با طرح این بحث هم باز برای خودش پاشنه آشیل دیگری درست کرده، جامعه که در چهار سال زالوصفت نمیشود. 96 درصد و چهار درصد نمیشــود. پس اگر دکترین ایشــان این بوده ما همیشه این میزان زالوصفتی و محرومیت را داشتهایم، چرا در دورههای پیش، از این نکته ســخن نگفته بود؟ یعنی همه چیز در دولتهای پیشــین گل و بلبل بود و تا به حســن روحانی رسید جامعه به دوگانه 96 درصد محروم و چهار درصد زالوصفت تقسیم شد؟!

ســوای مباحث انتخاباتی، میتــوان قائل به شکافی تا این حد وسیع در جامعه ایران بود.

اتفاقا نکته همین است. مسئله شکاف اجتماعی و آسیبهای اجتماعی نکته قابل کتمانی نیست اما نحوه ورود به آن و زاویه دید بســیار متفــاوت و تأملبرانگیز اســت. اگر ادعای قالیباف درست باشــد، پس تکلیف رســالتهای مردمیترین انقلاب چنــد دهه اخیر چه میشــود؟! ایــن آمارها بــرای هر نظامی شــکننده و ناامیدکننده است. اما من معتقدم این آمارها دستساز قالیباف است و اصرارش برای فرار از پاسخگویی به چند مسئله مهم مربوط ميشود.

چه سؤالهایی؟

تاجاییکــه میدانــم، همــه مســئولان جمهوری اســلامی هر وقت تفحصی در مجلس بوده، بر حسب ظاهر اســتقبال میکردنــد که ما نگران نیســتیم. تنها مقامــی که تلاش کــرد درباره امــلاک نجومی و دیگر مسائل سکوت کند، شــخص قالیباف بود. او که منابع عمومــی را در اختیــار افراد خاصی قــرار داده، تلاش کرد این تفحص صورت نگیــرد و آنقدر از رأینیاوردن تفحص خوشحال بود که دستپاچه شد و از نمایندگان و رئیس مجلس تشــکر کرد! یک مدیر پاکدســت باید خودش مشــوق تفحص باشــد، خودش در ردیف اول پاســخگویی قرار بگیرد؛ نه اینکه بــه خاطر رأیندادن مجلس به تفحص از دســتگاه زیرمجموعهاش، جشن بگیرد. سوای تفحص، ماجرای استخدام نجومی هنوز از حافظه مردم پاک نشــده است؛ در شرایطی که افراد با تحصیلات بالا بیکار هستند، خبر میرسد چهار هزار نفر در مترو با دیپلم و زیردیپلم استخدام شدهاند. آقای قالیباف باید توضیح دهد اســتخدام اینها از بخش 96 درصد محرومان جامعه بود یا چهار درصد رانتخوار و ویژهخوار؟ دولتی که میلیونها رأی مردمی آورده، حالا حسب گفتمان ایشان، ویژهخوار و چهاردرصدی است . در این شرایط قالیباف با املاک و استخدامهای نجومی، خودش را جزء آن 96 درصد میداند؟

در مناظره نخســت، آقای جهانگیری به بحث حمله به سفارت عربستان اشاره کردند...

خب خودســرها همواره ضربات جبرانناپذیری به امنیت و منافع مردم وارد کردهاند و این را هم باید آقای قالیباف شفاف کند. آیا حملهکننده به سفارت عربستان، جزء 96 درصد است و در برابر چهار درصد زالوصفتان قرار گرفته؟ آیا آتشزنندگان سفارت عربستان که یکی از آنها مســئول ســتاد قالیباف در اســتان البرز است، جــزء 96 درصدند؟ مگــر نه اینکه حمله به ســفارت رهــاوردی جــز لطمهواردکردن به دســتاورد برجام و بهویژه سرمایهگذاری خارجی و جذب توریسم به دنبال نداشت، آیا واقعا حملهکنندگان در آن لحظات حساس و دشوار به فکر منافع، جیب و اقتصاد مردم بودند.

اصلا یک سؤال دیگر، آقای قالیباف، آقای مرتضوی را کجای ایــن مدل مندرآوردی خود میدانند؛ جزء 96 درصــد میداند یا چهار درصد؟ جمعبندی اینکه آقای قالیباف به شکل مدرن پژوهش کرده باشد، یا خوابنما شده باشــد یا هر نکته دیگری، خودش هم نفهمیده با این حــرف چه لطمهای به نظام وارد کرده اســت. اگر این اعداد و ارقام درســت نباشد، معنایش این است که آقاي قالیباف به خاطر جلب رأی پا روی همه ارزشها گذاشــته و خون همه شــهدا را نادیده گرفته و نظامی را که برآمده از مردمیترین انقلاب بشــر اســت، به 96 درصد محروم و چهار درصد زالوصفت تقســیم کرده. بعید میدانم قالیباف جرئت طرح چنین مســئلهای را داشــته باشد که حاصل 40 سال کار و زحمت نظام این بوده کــه 96 درصد محروم و 4 درصــد زالوصفت در جامعه داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.