پیام ظریف به آنسو و اینسوی خلیج فارس

Shargh - - سیاست -

وزیر خارجه کشــورمان، در یادداشتي به مناسبت روز ملي خلیج فارس نوشــت: روز ملی خلیج فارس (١0 اردیبهشــت( فرصتی برای یــادآوری اهمیت این پهنه آبــی مهم و حیاتی و توجه و پیگیری مشــترک مسائل زیستمحیطی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن است.اهتمام جامعه و نخبگان کشور به این مناسبت، مایه امیدواری و فرصتی برای ارتقای سطح آگاهی و گفتوگو پیرامون چالشهــای موجود در زمینههای مختلف و مســئولیتهای ما برای پاسخ به آنهاست. مناســبت نامگذاری این روز، خروج نیروهای پرتغالی از جزیره هرمز و ســواحل جنوبی کشور ماست و باید آن را مناسبتی برای گرامیداشت خروج استعمارگران و بیگانگان از منطقه قلمداد کرد؛ اما این آبراه حیاتی کمــاکان از اســتمرار مداخلات قدرتهــای بزرگ و نقش مخرب آنها در شــکلگیری جنگها و بحرانها رنــج میبرد. بــه همین مناســبت باید بر سیاســت پایدار و راهبردی جمهوری اســلامی ایــران در تأکید بر توانایی کشــورهای منطقه برای اداره مستقل امور و شــئون آن پافشاری کرد. کشــورهای منطقه قادرند با همــکاری یکدیگــر، منافع خویــش را تأمین کنند و در مقابل تهدیــدات از خود محافظــت کنند؛ ولی تحقق چنین امــری نیازمند توجه بــه ارزش بنیادین همســایگی جغرافیایــی و فرهنگــی و حرمت بالای آب و خــاک برای همه مردمــان این پهنه جغرافیایی و نیــز یادآوری تجربــه ویرانگر جنگهــای منطقه و آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاســی آن اســت. آنچه به ایــن شــواهد و زمینهها اعتبار میبخشــد، انتخاب مســئولانه و هوشمندانه ماســت و این حق مســلم مردمــان دو ســوی خلیج فارس اســت که بهصورت مســتقل و بدون دخالت دیگــران انتخاب کنند. منطقه خلیج فارس نیازمند همکاری مشــترک کلیه کشــورهای حاشــیه این آبراه حساس بهمنظور ایجاد ســازوکار گفتوگو و تفاهم برای بهرهبرداری از فرصتها و مقابله با تهدیدها و چالشهای مشترک و جلوگیری از دخالتهــای مخرب و منفعتطلبانه خارجــی؛ حفــظ و تقویت امنیت منطقــه و تضمین آزادی کشتیرانی؛ حلوفصل مسالمتآمیز بحرانها و اختلافات براســاس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی، تغییرناپذیربودن مرزهای شناختهشــده بینالمللی و ممنوعیت تهدید و توســل به زور و تلاش برای بهبود شــرایط عمومی منطقه و ارتقای شاخصهای توسعه انسانی و توسعه اقتصادی اســت. دولت تدبیر و امید با اعتمادبهنفس و اتکا به اقتدار ملی و براســاس سیاســت راهبردی کشور در اولویتدادن به روابط با همسایگان، خواهان گفتوگــو، همفکری و همــکاری متقابل برای تأمین منافــع مشــترک و حلوفصل بحرانها بوده اســت. تحقق چنین آینده امیدبخشــی برای منطقه، مستلزم گذار از رسوبات فکری و سیاسی دوران پسااستعماری و توجه به شــرایط و فرصت- تهدیدهای دوران گذار به جهــان پســاغربی در روابط بینالملل اســت. در این دوران بایــد انگیزههای موقــت یکجانبهگرایی و تقابلجویی را برای دستیابی به منافع پایدار و توسعه متوازن منطقــه رها کرد و مانع از آن شــد که خلیج فارس به محلی بــرای منازعات و همــاوردی قوای جهانــی در فرایند شــکلگیری عصر پســاغربی بدل شود.از ســوی دیگر برای حراســت از محیط زیست مشــترک، نیازمند ایجــاد حساســیت و آگاهی نوین هســتیم. خلیج فارس با توجه به این حجم وسیع از بحرانهای پیرامونی و آلودگیهای محیطی، طاقت و ظرفیت درگیری دیگری را ندارد و اختلاف بر ســر موضوعات سیاسی و یا تاریخی نباید مانع از توجه به زیستبوم مشترک شود. این آبراه، مستقل از مرزهای سیاســی و اختلافات هویتی، میراث مشــترک همه ســاکنین آن است. نخبگان و فعالان نهادهای مدنی و زیســتمحیطی میتوانند در فراســوی اختلافات موجــود، حول مشــترکات فرهنگــی و محافظت از زیســتبوم این آبراه متحد شــوند. ما ساکنان آنسو و اینســوی خلیج فارس میتوانیم با وجود پارهای اختلافات، این آبراه را به دریای دوستی تبدیل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.