صداوسیما به نمایندگان روحانی پاسخ نداد

Shargh - - سیاست -

در صورت واردبودن اعتراضات، نامزدها میتوانند سخنان و پاسخهایشــان را به صورت ضبطشده ارائه کنند. از جمله این شکایات، شکایت محمدباقر قالیباف اســت. آنطور که حســین قربانزاده، مشاور سیاسی قالیباف، میگوید: یکی از موارد شــکایات این بود که به آقای روحانی دو دقیقه زمان بیشــتر برای صحبت اختصاص داده شــد. موضوع دیگــر بحث بیطرفی مجــری بود که مطابق با قانون انتخابات باید تضمین بیطرفی مجری برنامه وجود داشته باشد درحالیکه آقــای حیدری در پایان زمان قانونی هر کاندیدا به فرد تذکــر میداد و صحبت او را قطع میکرد، درحالیکه درباره آقــای روحانی منتظر ماند تا صحبت ایشــان تمام شود و این تذکر با ملایمت داده شد. درعینحال شــائبههایی دربــاره حضور آقای حیــدری در برخی مراســمهای آقای روحانــی وجــود دارد بنابراین ما معتقدیم مجری مناظره باید تغییر کند.

همچنین محمدعلی امانی، رئیس ستاد انتخابات مصطفی میرســلیم، نیز خبر داده اســت که نامهای به رئیس کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات نوشــته و نســبت به رونــد اولین مناظــره انتخاباتی اعتراض کردهایم. او میگوید که ما به آقای قاضیزادههاشمی نامهای نوشتیم و اشــاره کردیم که آقای میرسلیم در اولین مناظره مســائل خــود را در چارچوب موضوع مناظره مطرح کرد، اما سایر نامزدها چنین چارچوبی را رعایت نمیکردند. او میافزاید: در مناظره هرکسی از هر دری صحبت کرد و ما از کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات خواســتهایم که تکلیف ما را روشن کنند که مناظرههای بعدی چگونه برگزار خواهد شد و اگر قرار است هرکســی حرف خود را بزند، ما هم حرف خود را میزنیم.

رئیسی هم شاکی است

براســاس اعــلام هیئت نظــارت بر صداوســیما، ابراهیم رئیســی هم شــکایت مکتوب خود را نسبت بــه رونــد برگــزاری نخســتین مناظــره تلویزیونــی کاندیداهای انتخابات ریاســتجمهوری به کمیسیون نظارت بــر تبلیغــات انتخابــات ریاســتجمهوری ارســال کرد. از مصــداق اعتراض رئیســی اطلاعاتی در دست نیســت. نخســتین دوره مناظره تلویزیونی کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاستجمهوری، هشتم اردیبهشتماه با موضوع آسیبهای اجتماعی برگزار شد و قرار است مناظرههای دوم و سوم نیز در روزهای ١٥ و ٢٢ اردیبهشتماه برگزار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.