وعدههایی بدهید که بتوانید به آن عمل کنید

Shargh - - سیاست -

ما همچنان خواستار پاسخگویی آنها نسبت به مشکلاتی که برای کشور ایجاد کردند هستیم. نکته بعد این اســت؛ همه کســانی که در جریان انتخابات کاندیدا میشــوند، پایبندیهایی دارند که بسیار مهم اســت؛ دروغنگفتــن، تهمتنــزدن و تخریبنکردن ازجمله این موضوعات است. اینها شالودههای اخلاق اسلامی اســت و اگر ما مدعی هســتیم پیرو پیامبری هســتیم که برای اخــلاق نیکو آمــده، نمیتوانیم در عمل جور دیگری برخورد کنیم. متأسفانه الان حامیان کسانی که به اخلاق پایبندی ندارند، سه سال است که یک جنگ روانی غیرعادلانه علیه دولت شکل دادهاند و خیلی جاهــا از امکانات دولتی برای تخریب دولت اســتفاده میکنند. یادشان نرود که هیچکس با چنین روشهایی در کشور اسلامی به نتیجه نمیرسد؛ مگر نه اینکه میگفتند ما اصلاحات را نابود کردیم؟ چون اصلاحات جریان اصیل انقلاب بود، امروز نهتنها از بین نرفته بلکــه در اجماع با جریان اعتدال به یک جریان اصیل و اثرگذار در کشور تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.