تغییرات ملموس در خلیج فارس

Shargh - - سیاست - فریدون مجلسی

روز دهم اردیبهشــت در تقویم، روز خلیج فارس نامگذاری شده است. به نظر میرسد روند فعالیت دولت آقای روحانی درخصــوص ارجنهادن به جایگاه خلیج فارس در میان کشورهای همسایه، بهبودبخشیدن به روابط دوجانبه ما با همسایگانمان است. در این میان البته یک حادثه تلخ به وجود آمد که باعث شــد موجی از خصومــت، فضای این روابــط را تحتتأثیر قرار دهد؛ اشغال ســفارت عربســتان در تهران و مشهد که عملا تلاشهــای دولت یازدهــم را در بنبســتی دیپلماتیک قرار داد. مخالفان داخلی دولــت روحانی با این اقدام، ایشــان را در شــرایط بدی قرار دادند چراکه از یک سو، دولت باید مدافع عملکرد خود باشــد و از ســوی دیگر نمیتــوان از چنیــن اقدامی دفاع کــرد. حوادثی که به دنبال این ماجراجویی در روابط میان ایران و عربســتان رخ داد، نشــاندهنده این واقعیت اســت که هیچکدام از کشــورهای کوچک منطقه مایل به سروری عربستان نیستند چراکه این مسئله با تمامیت ارضی و استقلالشان زاویه دارد. از ســوی دیگر سوابق تاریخی این کشورها و حضــور اقلیتهای ایرانــی در میان مــردم آنها یادآور این نکته اســت که اگر شــاهد تندروی مخالفان دولت نباشیم، میتوان به روابط توأم با احترام میان دولتهاي کشورهای همسایه خلیج فارس امیدوار بود. تاریــخ یادآوری میکند که حضــور خودخوانده آقای احمدینژاد در اجلاس ســران کشورهای عربــی، بزرگترین لطمــه را به موقعیــت ممتاز ایران در منطقــه وارد کرد. چالشهــای بهوجودآمده در آن دوره باعث شــد کشورهای عربی که تدریجا روابطی را با اســرائیل برقرار کرده بودند، بخواهند موقعیت ایران و اســرائیل را جابهجا و توجهات خصمانه همسایهها را به ســمت ایران منتقل کنند تا به نوعی ارتباط خود با اســرائیل را پوشــش دهنــد. درحالحاضــر به نظر میرســد این روند در دولت یازدهم تغییر کرده است. بهتریــن راه برای ایران در این زمینه این اســت که جز در عراق و ســوریه که حمایت از خواستههای اکثریت مردم در اولویت اســت، مسائل جهان عرب را به خود آنها واگذار کند و چنانچه در مســائلی نیاز به پشتیبانی بود، این حمایت در قالب خواســتهای عربی مطرح شــود. البته گاه اتحادیه کشورهای خلیج فارس، از نام جعلی خلیج عربی اســتفاده میکنند یــا ادعاهایی را درباره جزایــر ایرانی خلیج فارس به میان میآورند اما نیازی به واکنش فوری و بروز حساسیتهای عجیب در این زمینه نیســت. گاه کافی است که دولت به صورت رسمی در برابر این حاشیهسازیها وارد عمل شود. نام خلیــج فــارس، در فرهنگ ملــل مختلف و زبانهــای گوناگون جهان به ثبت رســیده و تمامــی نهادهــای بینالمللی از جمله ســازمان ملل متحد آن را به رســمیت میشناسند و دیگر قابل تغییر نیســت اما از یاد نبریم که وقتی شخصی مثل محمود احمدینژاد رئیسجمهور میشــود که با شــعارهای حاد و غیرعملی خود، کشور را در مسیر انزوای جهانی قــرار میدهد، افــکار عمومی دنیا علیه او میشــورد. در چنین شــرایطی اســت که آنها احســاس میکنند خدشــهواردکردن به نام خلیج فــارس میتواند نوعی انتقامجویی از نفرتپراکنیهای احمدینژادی باشــد. حال اما در شرایطی عادی و در زمانی که باب گفتوگو با دنیای بیرون باز شــده اســت، آنها نیز ناچارند به نام خلیج فارس احترام بگذارند و - شــاید حتی به ناچاراحترام آن را رعایت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.