از این کانال به آن کانال پارازیته

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

به نظر ما خیلی فاجعه اســت که صداوسیما اینهمه کانال و اینهمه بودجه داشته باشد، بعد مرجع مردم یــک کانال تلگرام باشــد که معلوم نیســت کی با چه حالتی در کجا مشغول پرکردن آن است.

واقعا اگــر ما جــای رئیس تلویزیــون بودیم، کانالهــای تلویزیون را میبســتیم جــاش کانال تلگــرام راه میانداختیم. بدبختی اینجاســت که الان کانالهــای تلویزیــون از کانالهــای تلگرام مخاطب کمتر دارد. حالا شــما فکر کن مثلا کانال شــبکه یک و دو و ســه و اینها را راه بیندازند، آنها سرجمع 1K هم بازدیدکننده نداشته باشند.

بــاور کنید که خود دندان عقل ما ســهتا کانال دارد، بعــد با دوتا کرم که مدام باباکرم میآیند در دهان و دندان ما، بیشــتر ما را ســرگرم میکند تا تلویزیون شما که 300 تا کانال دارید.

ما میگوییم شــما که دسترســی بــه مدیران کانالهای تلگرامی دارید! خب همین بندگان خدا را بیاورید تلویزیون کانالهایتان را مدیریت کنند.

مــا واقعا جــای این اســاتید بودیم آب شــده بودیم. چرا؟ فکر کن شــما هــی بگویی تلویزیون ملــی، تلویزیون ملــی، بعد ملت هر چهارســال یکبار بیایند سراغت، آنهم موقع انتخابات، بعد سریع بزنند آن کانالهاي دیگه.

بیخ قضیه

ما با شما شــرط میبندیم اگر به صورت اتفاقی تلویزیــون کلا برنامه پخش نکنــد، اولین نفری که متوجه قطع برنامهها خواهد شد، دقیقا شش هفته دیگر اســت. آنهم بــه این دلیل که طرف داشــته نصفهشبی ماهواره نگاه میکرده، یکهو خانوادهاش ســرزده از راه میرســند، او هول میکنــد و میزند کانــال ایــران که میبینــد چیزی پخــش نمیکند. میگویید نه؟ سر یک ناهار شرط میبندم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.