پيشنهاد

Shargh - - سیاست -

پژوهشــکده هنر، چهارمین نشســت از «سلسلهدرســگفتارهای تخصصــی نظریه و نقــد هنــر» را با عنــوان «نســبت تاریخ هنر بــا نظریههای هنر» با ســخنرانی دکتر امیر نصری روز سهشــنبه برگــزار میکند. هدف از برگزاری این درســگفتارها بررسی گامبهگام مســائل مهم حــوزه نظریــه، فرانقد و نقد هنــر، تبیین پارادایمها و رویکردهــای نظریه و نقد در هنر و بازاندیشــی مفاهیم و چالشهای معطوف به این حوزه از مطالعات نظری هنر اســت. در هر نشســت پس از ارائه بحث، به تناســب موضوع، کتابها و مقــالات مهم مرتبط با مباحث از سوی سخنرانان معرفی خواهند شد. این نشست روز سهشنبه، 12 اردیبهشت از ساعت 16 تا 18 در محل پژوهشکده هنر به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان امام خمینی، نبش کوچه شــهید حسن سخنور، شماره 2۹ برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.