پرسش 96 دتارجشزادصمه از دقايليجبادزف؟: ء

Shargh - - صفحه اول -

آمنه شــيرافکن: خانــه تقریبا ته تهران اســت؛ از سمت شمال شــرقی. پيش از آنکه به جاده منتهی به لواســان برســيم، دوربرگردانی است که ما را به خانه مصطفی تاجزاده میرســاند. وقتشــناس اســت. ســر موقع آمده در لابی خانه تا پاسخگوی سؤالات ما باشد. روی مبل آبی تيرهای مینشيند تا به سؤالاتی درباره ادعاهای اخير محمدباقر قاليباف و گفتمان 96 درصد و چهار درصدیاش پاسخ دهد. مدام ســؤال مطرح میکند، گویی دلش میخواهد بنشــيند پای مناظرهای با قاليباف و از او بپرسد این همه ســال کجا بودی که اشــارهای به چهار درصد زالوصفت در برنامه انتخاباتیات نبود. خيلی صریح میگوید که قاليباف گرانترین ستادهای انتخاباتی را داشــته، حتی گرانتر و پربریزوبپاشتر از ستادهای صادق محصولی برای احمدینــژاد. تأکيد دارد که اگر قاليباف نتواند ادعای سنگينش در تقسيمبندی جامعه به چهــار درصد و 96 درصــد را ثابت کند، تهمت عجيبی به نظام زده و مهمتر از همه اینکه باید بگوید خودش در این تقسيمبندی نمادین و عجيب کجا ایستاده اســت. گفتوگو کوتاه است. تاجزاده مراجعان دیگری دارد. موســم انتخابات و ســرش شلوغتر از هميشه است؛ خندهرو، مؤدب و اخلاقی. اینها را میشــود از گپوگفت کوتاه با او دریافت. تا دم در میآیــد و خداحافظی میکند تا به ميهمانان تازهاش برسد.

آقای قاليبــاف بهتازگی مدام جامعه را به ↙ 96 درصد محرومــان و چهار درصد ویژهخوار تقسيم کردهاند. فکر میکنيد دليل رویآوردن قاليباف به این جنس تحليلها چه بوده؟

راســتش پیش از تحلیل من چند ســؤال در ذهنم آمــده که باید بپرســم و ایشــان هم اگر دلشان خواست سر وقت پاسخ بدهند. نخستین ســؤالی که باید از آقای قالیباف پرســید، اینکه ایده درخشان ۹6 درصد و چهار درصد را از کجا آورده و طبق کدام تحقیق علمی به آن رســیده است. آیا اگر انتخابات ســال ۹7 برگزار میشد، جامعه ۹7 درصد و ســه درصــدی بود یا اینکه ســال ۹۵ به دو بخش ۹۵ و پنج درصد تقسیم میشــد؟! باید ایشان پاسخ دهند که آیا این آمار را در زیرزمینی در خانهاش کشــف کرده یا کسی در خــواب دیده و بــه او از جانبی الهام شــده اســت. تا گزارش دقیقی ارائه نشــود، نمیتوان به این آمار اســتناد کــرد؛ بهویژه اینکه ایشــان تأکید دارند مدیریتشان دقیق و علمی است. این اعداد برای هر فرد عادی هم خندهدار اســت و با مدیریت مدرن و مبتنــی بر آمار آقای قالیباف هم جور درنمیآید. ســؤال دیگر من این اســت که آقای قالیباف بفرمایند خودشــان جزء آن ۹6 درصد هستند یا آن چهاردرصدی که زالوصفت مینامندشان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.