به دروغ و خرافه بازنمیگرديم

به خاطر دلواپسها يک روز هم صبر نمیکنيم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: حســن روحانــی روز گذشته در سالن فجــر بندرعباس با بیــان اینکه هرمزگان ســرزمین ایستادگی و مقاومت است، گفت: «اینجا بندر مقابله با استعمار است و اینجا حافظ و نگهبان دروازه ایران در تنگه هرمز است. شما مردم غیوری هستید».

رئیسجمهوری خطاب به حضــار گفت: «ما در خرداد ۹2 با هم پیمان بستیم برای آزادی ملت ایران، پیمان بستیم تا اموال ایران را که در جاهای مختلف توقیف شده بود آزاد کرده و به ایران بازگردانیم». او با اشاره به افتتاح فاز نخست پالایشگاه خلیجفارس، گفــت: «این پالایشــگاه از افتخــارات صنعت ایران اســت. اجزای مختلف از سالها قبل خریداری شده بود، ولی توقیف بود. این پالایشــگاه افتتاح نمیشد اگر برجام نبود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.