قاليباف يا مشاور ندارد يا به او اطلاعات غلط ميدهند

Shargh - - سیاست -

ســخنگوی دولت اصلاحــات مکانیســم فعلی مناظرههــا را در مشخصترشــدن برنامههــای نامزدها ناکارآمد دانســت. رمضانزاده، اســتاد بازنشســته علــوم سیاســی دانشــگاه تهران، تخريبهای قالیباف را نــه برنامه اتاق فکر او که ناشی از ناراحتی او از مناظره سال 92 میداند. در ادامه مشروح اين گفتوگو را میخوانید.

تحلیل کلی شما از مناظره اول چیست؟ ↙

به نظر من، شــیوه مناظره، شــیوه درســتی نبود. هرکسی هر حرفی دلش خواست زد. برخی نامزدها خــارج از موضوع صحبت کردند، جــواب یکدیگر را هــم ندادند و درنهایت هم کار به مقابله کشــید. به اعتقاد مــن، کمیته تبلیغات انتخابات باید تجدیدنظر کنــد و مناظرهها را به صــورت رودررو، دونفره و در موضوع خاص برگزار کند که امکان قضاوت شخصی مردم محقق شــود. این شیوه برگزاری مناظره، نوعی مکانیسم تصنعی مناظره بود و جواب هم نداد. مکانیســم فعلی به نفع چه کســی خواهد ↙ بود؟

به نفع هیچکس! تنها به نفع کسی که بخواهد جنجال برپا کند و خارج از ضوابط عمل کند.

با توجــه به ادبیاتی که آقــای قالیباف در ↙ پیشگرفته اســت، به نظر شــما او چه بخشی از جامعه را بهعنوان بدنه رأی خود شناســايی

کرده و آيا او در جلب نظر آنها موفق میشود؟

واقعــا نمیدانم هدف قالیبــاف کدام بخش از جامعــه اســت؛ اما طبیعتا بخــش کوچکی از جامعــه هنوز تحلیل درســتی از مســائل ندارند و ممکن اســت طــرح برخی از شــعارها، آنها را فریــب دهد. آقای قالیباف بنای خود را بر تحریک احساســات عمومی و تخریب همه دستاوردهای دولــت روحانی قرار داده اســت. دلیل اتخاذ این روش از ســوی قالیباف، ناراحتــی او از مناظرات سال 9۲ است؛ آن مناظرهها هنوز در ذهن قالیباف مانده و متأسفم که آقای قالیباف هنوز نمیتواند )این موضوع( را فراموش کند. خط مشــی فعلی قالیباف را برخاســته از ↙ شخصیت او میدانید يا حاصل اتاق فکر او؟

من اتاق فکری برای آقای قالیباف نمیشناسم. او اهل مشورت نیست؛ تصمیم میگیرد و به بقیه میگوید اجرا کنند.

پس موافــق اين تحلیل نیســتید که آقای ↙ قالیباف يا تیم او با تحلیل انتخابات گذشــته و نیز نگاهی به انتخابات اخیر آمريکا، خطمشی فعلی خود را انتخاب کرده باشد؟

این احتمالی را که شما میدهید، من هم تأیید میکنم که دیگرانی به قصد نفوذ در سطح بالای کشور، تحلیلهایی را مطرح کرده باشند.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.