سرانجام ساكنان «بهشت» بررسي سرنوشت سياسي اعضاي شوراي شهر

Shargh - - سیاست -

فرزانه آئینی: از زمانی که حادثه پاســکو روی داد و بــه عنــوان یــک فاجعــه مدیریت شــهری برجسته شد، ســپردن عنان شهر به متخصصان شــهری و مدیران شهری به بحث داغ رسانهها بدل شد. قریب به اتفاق صاحبنظران کشــور آمدنــد و پیــرو ایــن داغ اجتماعی شــعار دادنــد که باید مدیریت شــهری را به صاحبانش واگــذار کــرد و بــه متخصصان شهری سپرد.

سیاســیبودن کرســیهای شــوراهای شــهر در کانشهرها و اســتفاده احــزاب و گروههای سیاسی برای طرح نمایندگانشان از این شــوراها، مورد مشــترکی بــود کــه در همــه تحلیلهــا و واکاویهــای صورتگرفته درباره نواقص مدیریت شــهری مطرح شــد. حالا اما با داغشــدن بحث انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا، انگار داغ فاجعه پاسکو فروکش کرده است و تحلیلگــران و صاحبنظران سیاســی هر چه فریاد میزنند، در بحث لیستبندیهای انتخاباتی تخصص شــهری باید در نظر گرفته شود، گوش احزاب بدهکار نیســت و خبرهای رسمی و غیررســمی که از سبک لیســتبندی انتخاباتــی احزاب به گوش میرســد، مؤیــد همان رســم قدیمی اســت؛ یعنی فرســتادن صاحبنامان سیاســی یا ســلبریتیهای اجتماعی - فرهنگی به کارزار رقابتها.

در کنــار بیتوجهــی احزاب به بحــث تخصص شــهری، امــا نگاهی بــه وروديهــا و خروجیهای شــورای شــهر تهران در چهار دوره گذشــته نشــان میدهد هرچند سیاسیون و فعالان سیاسی، بیشترین آمار ورودیهای شــورای شهر تهران را داشتهاند، اما خروجی آنها از شورای شــهر چندان خوشایند نبوده اســت. فرجــام نمایندگــی در شورای شــهر به این دلیل برای سیاستمداران خوشایند به نظر نمیرسد که آنها پس از شورای شــهر نتوانســتهاند به سِــمت بالاتری ارتقا پیدا کنند؛ به همین دلیل یا از دامنه مدیران اجتماعی - سیاسی خارج شدهاند یا اینکه بــه عضویــت شــورای مرکزی حزبــی خودســاخته درآمدهاند کــه حداکثــر کاراییشــان صــدور بیانیههــای انتخاباتیسیاســی اســت. با این اوصاف، میتوان گفت شــورای شهر در کانشهرها نمیتواند به عنوان سکوی پرشــی به عالم سیاست یــا دامنه مدیران ارشــد اجرائی باشــد و دســتاورد و برچســبی که در عالم رســانه و سیاســت عاید شــخص نماینده میشود، تنهــا نماینده ســابق شــورای شــهر تهران اســت. هرچند در میــان قریب به 62 نفری که تجربه ورود به شــورای شهر را داشــتهاند، جمعی 26نفره توانستهاند دوران نمایندگیشــان را برای دورههای متوالی حفظ کنند، امــا قریب به 47 نفــر دیگر تنها به گــروه نمایندگان سابق و فعالان حزبی پیوستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.