تغییر به نفع مردم

Shargh - - سیاست -

حسین شمسیان: ... فــارغ از شیوه مناظره پخش شــده و محتوایی که میتوانســت بــه مراتب بهتر باشــد، اتفاق نادر در این دوره از انتخابات در همین مناظــره اول رقم خــورد و آن نمایشــی تمامعیار از ناکارآمدیها و ناتوانیهای چهارساله اخیر مدیریت اجرائی کشــور بود. در همه چهار سال گذشته کمتر امکانــی برای بیــان انتقاد از دولت در رســانه ملی وجود داشــت و بخش مهمــی از جامعه، از حقایق مهم و تعیینکننــده کارنامه دولت بیاطاع ماندند. خارج از رســانه ملی هم هرگاه کســی نقد و نظری مشــفقانه بیان کرد، با انواع برچســبها و ناسزاها نواخته شــد. دولتمردان به این شــیوه خو گرفتند و انتظار نداشــتند کسی روی اشــکالات فراوان دولت انگشت سؤال بگذارد و در مقابل چشم مردم از آنها بپرسد: «رسیدگی به حال محرومان خوب است، اما چرا فقط در همین ماههای آخر!» اما فضای مناظره، فضای یکطرفه صحبتکردن نیســت و اینگونه شد که کارنامه خالی بعد از چهار ســال رو شــد! افزون بــر انکار بدیهیتریــن وعده رئیسجمهــور مبنی بر ایجــاد چهار میلیون اشــتغال در مناظره روز جمعه که موجب بهت و حیرت مردم و اصحاب رسانه شد، نکته بســیار مهم دیگری هم در آن مناظره مشهود بود. نکتهای که نباید به ســادگی از کنار آن گذشت و چشمها را به روی آن بست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.