شورای شهر باید به جایگاه واقعیاش بازگردد

Shargh - - سیاست -

محسن مهرعلیزاده: ...بنیادیترین اندیشه زیربنای مشــارکت مردمــی، پذیــرش اصل برابــری مردم و هدف از آن همفکری، همکاری و تشــریک مســاعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی اســت. مشارکت بر ســه ارزش بنیادین یعنی؛ «سهیمکردن مــردم در قــدرت»، «راهدادن مــردم بــه نظارت بر سرنوشــت خویــش» و «بازکــردن فرصتهــای پیشــرفت» روی آنهاســت. ارزشهایی که زیربنای اندیشه «اصاحطلبی» امروز ایران را شکل میدهد. متأســفانه آمادهنبودن پیشنیازهای مشارکت مثل؛ «مشــکات تأمین معــاش روزمره و نداشــتن زمان و فراغــت کافی پس از انجام فعالیتهای شــغلی جهت مشــارکت در امور عمومی»، «نداشتن آگاهی، توانایــی و مهارت لازم جهت مشــارکت اجتماعی و نبود دورههای آموزشــی در این حوزه»، «احســاس خطــر از ناحیــه اقتدارگرایان در صورت مشــارکت اجتماعی» و «نبود جو سالم عمومی و تشویقکننده مشــارکت در میان اطرافیان و اجتماع» باعث شــده است وضعیت مشارکت اجتماعی مردم در شهرها با وجــود تاشهای فراوانی که در زمینه نهادینهکردن مشارکت اجتماعی در تمام ســطوح مدیریتی مانند تشکیل شــوراهای اسامی شــهر و روستا در سطح کشور و تشکیل شورایاریها و سراهای محله صورت گرفته، وضعیت مناسبی نباشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.