جای خالی برنامه در مناظره اول

Shargh - - سیاست -

مرتضی مبلــغ: ... همین امر بود کــه در نهایت سبب شد میلیونها بیننده ایرانی مناظرهها، نتوانند با خاطری آســوده تماشــای ایــن کارزار را به پایان ببرند. این مناظره اگرچه نخستین تجربه در انتخابات پیشرو است، اما مشکل دیگری نیز وجود داشت که باید برای بهبــود مناظرههای آینده به آن توجه کرد. آنچه برخــی نامزدها تحت عنوان برنامه به مردم یا نامزدهای حاضر در این نشســت ارائه کردند، چیزی جــز کلیگوییهای مبهم نبــود. درحالیکه مردم از رؤســایجمهوری بالقوه خود انتظــار دارند به طور مشخص و واضح بگویند که چه راهکار عملی برای برونرفت کشور از مشکات در پیش خواهند گرفت، آنچه شــنیدند، جز تکــرار مشــکات و بیان صرف ضرورت حل آنهــا نبود. انتظار بحــق مردم و حتی جریانهای سیاســی از نامزدها این است که در دور بعدی، پس از طرح وعدههای خود، بگویند که منابع مالی آنان برای تحقق این شعارها و وعدهها چیست؛ زیرا درآمدهای کشور نهتنها معلوم و مشخص است، بلکه اساسا دولتها باید براساس برنامههای سالانه تحت عنوان بودجه یا برنامهها و اســناد بالادســتی همچــون برنامه ششــم و ســند اقتصــاد مقاومتی حرکــت کنند؛ ازاینرو، بیــان وعدههایی خارج از این چارچوبها، چیزی جــز ادامه همان کلیگوییهای مبهم نخواهد بود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.