سایه ادبیات ترامپی بر تبلیغات انتخاباتی

Shargh - - سیاست -

... رفتارهای تهاجمی و بدون منطق، اســتفاده از ادبیات ســخیف و تحقیرکننده، پرخاشگری و توسل به شــیوههای بیمارگونه برای تخریب چهره ســایر نامزدها نباید مطلقا فرصتی برای تظاهر و مقبولیت پیــدا کند. از ارائه آمارهای غلط، غیرمســتند و حتی غیرواقعــی باید بهشــدت اجتناب شــود و حتی اگر نامــزد یا نامزدهایی از حدود و حقوق خود پا را فراتر گذاشــته و به حقوق ســایر نامزدها تعــدی کردند، قطعــا، فورا و جدا بــا آنها برخــورد مؤثری صورت پذیرد که شــاهد تکرار چنان رفتارهای غیرقابل دفاع و توجیهی نباشــیم. در روزهای اخیر یکی از نامزدها ادعا کرده که یکی دیگــر از نامزدها 96 درصد افراد جامعــه را کنــار زده و به حاشــیه رانــده و تمامی امکانات کشــور و فرصتها و رانتها فقط در اختیار چهار درصد افراد جامعه است! ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.