تعنروانف ننخسدتوآزیرد خولرتاحتمالی خود برگزید

Shargh - - جهان -

ماریــن لوپــن، نامزد راســت افراطــی انتخابات ریاســتجمهوری فرانســه در روزهای اخیر اندکی فاصلــه خود را بــا امانوئل ماکرون، نامزد مســتقل در ایــن انتخابــات کم کــرده و حال با هــر ترفندی میخواهد هفــت روز مانده بــه دور دوم انتخابات این فاصلــه را کمتر کند. روز گذشــته و درحالیکه در آخرین نظرســنجی لوپن چهار درصد خود را بال کشیده و به ۴۱ درصد رسانده است، در تاکتیکی برای کسب آرای بیشتر اعلام کرد در صورت پیروزی «نیکلا دوپون اِنیان » را به عنوان نخستوزیر انتخاب خواهد کــرد. دوپون اِنیان ملیگرایی اســت که رویکردهای اقتصادی و سیاســی نزدیکی به لوپن دارد. او که در دور اول انتخابــات کمی کمتر از پنج درصد آرا را به دســت آورد، مانند لوپن ضد اتحادیه اروپاست و به کاهــش قدرت نهادهای اروپایی در فرانســه معتقد اســت. موضع ضدمهاجرتــی دو طرف هم تا حدود زیادی به یکدیگر شــباهت دارد. اگرچه برخی بر این باورند که آرای انیان بســیار کمتر از آن اســت که به پیروزی لوپن کمک کند، اما میزان آرای او در مقایسه با ســایر کاندیداهــای متفرقه که حــدود یک درصد رأی داشــتند، میتواند رقم درخور توجهی باشد که جذبکردن آن برای مارین لوپن غنیمت خواهد بود.

روز گذشــته مارین لوپن که در کنار نخســتوزیر بالقوهاش نشســته بود، در یــک کنفرانس خبری در پاریــس اعلام کرد اگــر روز هفتم مــی در انتخابات ریاســتجمهوری برنده شــود، نیکلا دوپــون اِنیان، رهبــر حزب «برپا» یا )بهپاخیز فرانســه( را به خاطر میهنپرســتیاش و همچنین به دلیل نقاط مشترک در برنامههــای او و حــزب راســت افراطــی، بــه نخســتوزیری برخواهــد گزید. این اظهــارات لوپن یــک روز پس از آن بیان شــد که خــود نیکلا دوپون اِنیان رسما اعلام کرده بود در دور دوم از مارین لوپن حمایت خواهد کرد.

نیکلا دوپون اِنیان، به راســت جمهوریخواه، اما بســیار ســنتی و ملیگرا تعلق دارد. پیوستن دوپون اِنیان واکنشهای زیادی را به همراه داشت. ماکرون در واکنش به معرفی نامزد شکستخورده دور اول انتخابات به عنوان نخستوزیر دولت احتمالی لوپن گفت: «مســئله این نیســت که آقای ایکس یا خانم ایگرگ نخســتوزیر شــود، بلکه آنچه مهم اســت برنامه او ]مارین لوپن[ است. برنامهای که پیشروی مردم گذاشته شــده، آن چیزی اســت که انتخابات دربارهاش صورت میگیرد .»

«فرانســوا بایرو»، سیاســتمدار میانــهرو که با امانوئل ماکــرون، رقیب لوپن متحد شــده، تصمیم دوپون اِنیان را «ننگی عظیم» توصیف کرد. اما نیکلا دوپون اِنیان در توجیه اقــدام خود گفت: «ما منافع ملی را نسبت به منافع شخصی و منافع جانبدارانه مقدم میشــماریم». او همچنین صریحا گفت: «به نظر من مارین لوپن به راست افراطی تعلق ندارد».

تصمیم نیکلا دوپون اِنیان مبنی بر اتحاد با مارین لوپن در سنت سیاسی فرانسه نوعی تابوشکنی است، بهویژه از دهه ۱۹۹۰ میلادی و ریاستجمهوری ژاک شــیراک- که خود به جناح راســت تعلق داشتتعهدی نانوشــته میان تشکلها و جریانهای راست فرانسوی شکل گرفت که براســاس آن، هیچ فرد یا گــروه متعلق به طیف راســت جمهوریخواه نباید به حوزه راســت افراطی قدم بگــذارد. بهاینترتیب، برای جناح راســت فرانســه تقریبــا بدیهی و اصلی اخلاقی اســت که در صورت رقابت راســت افراطی با سوسیالیســتها یا با گرایشهای میانهرو، راست جمهوریخواه باید به هر شکل، مانع پیشروی راست افراطی شــود. این ســنت در واقع میراث جنگ دوم جهانی اســت که در آن راســت افراطی فرانسه به «هیتلر» گرایش پیدا کرد و راســت «جمهوریخواه» رهبری و مقاومت «ژنرال دوگل» را پذیرا شد.

حــال نیــکلا دوپــون اِنیان کــه با وجــود همه محافظهکاریها و گرایشهای سنتی – مسیحیاش بههرحال عضوی از خانواده راســت جمهوریخواه فرانسه محســوب میشود، تابوی قدیمی را شکسته و با راســت افراطــی همپیمان شــده اســت. اکثر سیاستمداران راست جمهوریخواه فرانسه، حزب مارین لوپن، یعنی جبهه ملی را حتی جمهوریخواه نمیدانند و معتقدند اگر این حزب از راه دموکراتیک به قدرت برســد، بلافاصله ابزار دموکراسی را نابود خواهد کــرد. همزمان بــا بالگرفتــن اختلافها در احزاب مختلف فرانسه بر سر حمایت یا عدم حمایت از دو نامــزد دور دوم انتخابــات ریاســتجمهوری، نظرســنجیها ماننــد گذشــته از پیــروزی امانوئل ماکرون حکایــت دارند. بااینحال براســاس آخرین نظرســنجیها آرای ماکرون چهار درصد کمتر شده و بــه 6۰ درصد رســیده و از آن ســو آرای لوپن هم چهار درصد افزایش داشــته و به ۴۴ درصد رسیده است. در همین حال، بســیاری از چپهای افراطی فرانســه تهدید کردهاند که از مشارکت در انتخابات و رأی بــه این نامزد لیبرال خــودداری خواهند کرد. درحالحاضر چهرههای سرشناسی از جریان راست از جمله آلن ژوپه، عضو حزب جمهوریخواهان که در دور مقدماتــی درونحزبی نامزد بــود از ماکرون حمایت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.