قتل مدیر شبکه «جم» در ترکیه

Shargh - - حوادث -

شــرق: پلیس ترکیه تحقیقات خود را دربــاره قتل مدیر شبکه جم و همراهش که شنبهشب به ضرب 28 گلوله به قتل رســیدند آغاز کرده است. به گزارش خبرنگار ما، ســعید کریمیان در حال رانندگی بود که از سوی ماشینی راه او سد شده و مورد هدف گلوله قرار گرفته است. گفته شــده همراه او یک مرد بوده که او هم کشته شده است. بر اســاس گزارش سایت تابناک، در جریان این حادثه یک خودرو جیپ در ســاعت 20:15 شنبه به خودرو کریمیان نزدیک شــده، مســیر حرکت خــودرو کریمیــان را بریده و باعث توقف این خودرو شــده اســت. سپس دو نفر از سرنشــینان این خودرو جیپ به شــماره پــاک ‪HD 34‬ 9999 که نقاب بر چهره داشتند، خودرو کریمیان را هدف قرار دادهاند. کریمیان پس از این حادثه به بیمارستانی در منطقه مسلک اســتانبول منتقل و در نهایت بر اثر شدت جراحات وارده کشته شده است.

ضاربان پس از این حادثــه، خودرو جیپی را که برای این قتل مورد اســتفاده قرار داده بودند به آتش کشیدند و متواری شــدند که نشــان میدهد بــرای انجام چنین عملیاتی برنامهریزی از ســوی افراد محلی انجام شــده کــه با نحوه عملکرد پلیس اســتانبول در چنین وقایعی بهخوبی آشــنایی داشته و توانســتهاند بر همین اساس بهسرعت از محله حادثه بگریزند.

پلیس استانبول محدوده وقوع این حادثه و همچنین محدوده بهآتشکشیدن خودرو ضاربان را بسته و همزمان بــا عملیات مرســوم پلیــس در چنین حوادثــی، ظاهرا عملیاتی برای شناسایی و پیگرد عوامل این اقدام جنایی از سوی پلیس این شهر آغاز شده است. پس از وقوع این حادثه، برخی نزدیکان کریمیان در محل حضور یافتهاند که پلیس ترکیه از آنها درباره احتمالات و انگیزه ضاربان تحقیق به عمل آورده اســت. گفته میشود کریمیان که شــبکه جم را با حمایت مالی غیرمــداوم راهاندازی کرد، عمده منابع مالیای را که برای راهاندازی این شــبکه در اختیارش قرار گرفته بود، در ترکیه سرمایهگذاری شخصی کرده بود که ظاهرا نهتنها این منابع از دســت رفته، بلکه او با طلبکاران خطرناکی نیز مواجه شــده اســت. برخی بازیگرانی که از شبکه جم در یک سال اخیر جدا شدهاند نیــز از بحران مالی این شــبکه در طول یکســال اخیر و تسویهحســاب سخت با ایشــان خبر داده بودند. یکی از احتمالات قابل طرح، منتهیشدن درگیریهای اقتصادی به تسویهحساب مسلحانه با کریمیان است؛ سناریویی که در صورت قطعیت مرگ شریک کویتیاش، قوت بیشتری میگیــرد. همچنین با توجه به روابــط کریمیان، احتمال تسویهحساب درونسازمانی با او از سوی عوامل سازمان منافقیــن نیز دور از انتظار نیســت. کریمیان قبا هرگونه ارتباط خود را با سازمان منافقین تکذیب کرده بود، اما در ادامه تصاویری از او در کنار ســرکرده این سازمان منتشر شــده بود. البته هنوز هیچکدام از این سناریوها قطعیت ندارد و باید منتظر بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عامل ایــن حادثه برای قضاوت دقیقتر دربــاره انگیزه ضاربان مدیر این شــبکه ماهوارهای فارســیزبان بود. همچنین وبسایت شبکه تیآرتی ترکیه که وبسایت شبکه دولتی ترکیه اســت اعام کرد، این حادثه در خیابــان آیازاغای منطقه ســارییر اســتانبول رخ داده اســت و تحقیقات مأموران برای پیداکردن عامان این جنایت ادامه دارد. این وبسایت همچنین نوشت سعید کریمیان در محل حادثه جان خود را از دســت داده، امــا همراهش زمان حضور پلیس زنده بوده و به بیمارســتان منتقل شــده که بر اثر شــدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داده است. این وبسایت اعام کرده است هر دو قربانی ایرانی بودهاند؛ اما بيبيســي گزارش داده اســت فردي که در خودرو کریمیان به قتل رسیده مردي کویتي به نام محمد متعب شاحي شریك مدیر جم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.