نامزده گ اف،کگوهانراه یمرحفقیقتیار نکنند

Shargh - - هنر -

شــرق، بهناز شــیربانی: جمعه، هشــت اردیبهشت مراسم روز جهانی گرافیک در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برپا شــد. همزمان با آغاز هفته تئاتر و هفته گرافیک نمایشــگاه گرافیک و پوسترهای تئاتر « ایران در گالریهای ممیز، پاییز، زمســتان و میرمیران » خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. در این نمایشگاه، آثار اجرائی پنج نفر از بزرگان تئاتر ایران که دیگر در میان ما نیستند و کارگردانهای قدرتمند در تاریخ معاصر ایران همچون هما روستا، حمید سمندریان، داوود رشیدی، جعفر والی و رکنالدین خســروآبادی که در آثارشان گرافیک مهم بوده اســت، به نمایش گذاشته شدند. به بهانــه برگزاری هفته گرافیک و همچنین به مناســبت این روزهــا؛ یعنی تبلیغــات انتخاباتــی نامزدهای ریاستجمهوری و ربط آن با مقوله گرافیک با ابراهیم حقیقی گفتوگویی کوتاه کردیم.

انجمن گرافیک امســال 20 ســالگی فعالیتش ↙ را جشــن میگیــرد. مدتزمــان زیــادی از عمر فعالیتهای انجمن گذشته است، برنامه ویژه شما برای پاسداشت 20 سالگی انجمن چه بوده؟

جمعه، هشــت اردیبهشــت مراســم روز جهانی گرافیــک، همزمان با آغاز هفتــه تئاتر و هفته گرافیک برگــزار شــد و در این مراســم از ۲۰ ســالگی انجمن صحبت کردیم و فراخوان طراحی نشــان ۲۰ سالگی بــه اعضای انجمن گرافیک اطلاع داده شــد و دیماه ســال جاری نیز نمایشگاه ســر نقرهای برگزار خواهد شــد و برنامههای دیگری برای ســر نقــرهای در نظر گرفتهایم. گرامیداشــت روز جهانی گرافیک هرســاله برگزار میشود و هرســاله انجمن بینالمللی گرافیک )ایکوگــرادا( ۲7 آوریــل برابر با هفتم اردیبهشــت را روز جهانــی گرافیــک نامگذاری کرده اســت و چون در ایران مصادف با هفته تئاتر نیز هســت، امســال ما برنامه مشــترک روز جهانی تئاتر و گرافیک را در خانه هنرمندان برگزار کردیم، امســال دوسالانه سر نقرهای نیز طبق روال برگزار خواهد شد و ۲۰ سالگی انجمن و برنامهریزی برای برگزاری هرچهبهتر این برنامه قطعا باعث میشود، برنامه متفاوتتری را ترتیب ببینیم، اما قطعا این دو مناســبت متفاوت است و برای هرکدام برنامهریزیهای مشخصی وجود دارد.

به نظر شما مهمترین دستاورد انجمن در طول ↙ 20 سال فعالیتش چیست؟

در این ۲۰ ســال اتفاقات مهمی در انجمن گرافیک افتاد و یکی از آنها تعیین تعرفه دستمزد برای طراحان گرافیک بود؛ بهنوعی ساماندادن به این اتفاق که رفتار حرفهای در ارتباط با طراحان گرافیک اتفاق بیفتد و با نرخ ثابت و تعیینشــدهای با طراحان گرافیک توافقی صــورت بگیرد و خوشــحالم که این موضــوع اتفاق افتاد. مدتهاست که ســفارشدهندهها میدانند که اعضــای انجمن گرافیک نرخی را مصوب کردهاند و با اصول و چارچوب خاصــی کار میکنند. دیگر اتفاقی که میتوانم بهعنوان دســتاورد انجمن گرافیک به آن اشاره کنم این است که حرفهای به نام طراح گرافیک در جامعه و در بســیاری از خانوادههــا بهعنوان یک رشته هنری و تخصصی تثبیت شد. بسیاری از جوانها ایــن روزها با علاقه ایــن رشــته را میخوانند و دیگر اینطور نیســت که طراح گرافیک بهعنوان یک رشته تخصصی پذیرفته نشود. رشــد این تفکر در جامعه و قبولکردن این رشــته بهعنوان حرفهای سالم و هنری اتفاق بسیار خوبی است، گرچه ممکن است به کمال نرسیده باشد، اما اقبال عمومی به این حرفه زیاد شده اســت. دیگر موردی که میتوانم به آن اشاره کنم این است که بخشــی از کار ما که با دولت سروکار دارد و اهمیت جایگاه گرافیک بهعنوان یک هنر اتفاق افتاده اســت، براین اســاس بحث بیمهکردن اعضا که بسیار حیاتی و مهم بود به جریان افتاد. چندســالی بود که بیمه اعضا قطع شــده بود و خبرهای امیدوارکنندهای از بهجریانافتــادن مجــدد بیمهها میرســد. به نظر مــن چنین مباحثی نزدیکشــدن به رفتــار صنفی در جامعه اســت و مهمشــمردن انجمنهایی که دارای جایگاه هســتند. موفق شــدیم بیمه تکمیلی اعضا را ســامان دهیم و اعضا در کنار کارشــان، آموزشهایی نیز میبینند و اطلاعاتشــان بهروز میشود و روزبهروز حرفه گرافیک جایگاه بهتــری پیدا میکند و میبینیم که انجمن طراحان گرافیک بهعنوان الگویی موفق، در رفتار صنفی، در حوزه هنر پیشتاز بوده است.

گرامیداشــت هفته گرافیک با آغــاز تبلیغات ریاستجمهوری همزمان شده و طبعا در تبلیغات نامزدهــای ریاســتجمهوری، گرافیک و طراحی پوستر اهمیت زیادی دارد. بهعنوان یک گرافیست و پیشکسوت این عرصه، تنوع تبلیغات و استفاده از هنر گرافیــک را در تبلیغات ریاســتجمهوری چطور میبینید؟

تبلیغات نامزدهای ریاستجمهوری خیلی گسترده اتفاق نیفتاده اســت، اما در این ســه، چهار دوره اخیر شاهد بودیم که نامزدها به اهمیت گرافیک پی بردند و فهمیدند که حضور گرافیســت حرفهای در طراحی اهمیت زیادی دارد. قطعا نامزدها باید شــعار داشته باشــند، رنگی برای تبلیغاتشــان انتخــاب کنند و یک لوگوتایپ داشــته باشند و همه اینها نشان از همکاری با جامعه طراحان گرافیک دارد. امیدوارم امســال نیز این اتفاق در تبلیغات ریاســتجمهوری بیشــتر نمود پیدا کند و به اهمیت گرافیک در تبلیغاتشــان بیشــتر توجه کنند.

فکــر میکنیــد نامزدهــا در مباحثههــا و ↙ مناظرههایشــان چه مواردی را بهتر است در نظر بگیرند تا بخشــی از جامعه هنری را که احیانا جزء آرای خاکستری هستند جذب کنند؟

سؤالی از شــما میپرســم؛ حدس میزنید تعداد هنرمندانی که رأی میدهند و انتخابات برایشان مهم است چند نفر است؟

قطعا کمتر از صدهزار نفر... .

خانه ســینما با تمــام عوامل و اعضایــش اعم از بازیگــران و کارگردانان و عوامــل اجرائی حدود چهار هزار نفــر عضو دارد. هنرمندان عضــو خانه تئاتر هم همیــن تعداد هســتند. درکل همه اینهــا را اگر با هم جمع کنیم به ۵۰هزار نفر هم نمیرســد. این ۵۰ هزار نفر به لحاظ عددی، اهمیتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد حضور اینهاســت. این حضور میتواند برای تأیید یک نامزد تأثیرگذار باشــد. حال اگر هنرمند پیشکسوت و برجســتهای برای مثال در تیزر تبلیغاتی فلان کاندیدا حضور داشته باشد این تأثیرگذار است، اما رأی ۵۰ هزار نفر تأثیری ندارد. نامزدها نیــاز به رأی میلیونی مردم دارند. نکته مهم دیگر این اســت که دوستان کاندیدا باید توجه کنند پوســتر خوب و شعار حسابشده ارائه دهند. در و دیوار شــهر را آلــوده و کهنه، رفتار نکنند. میشــود از ابزارهای امروزی ماننــد اینترنت و تلگرام و مانند اینها اســتفاده و آراي بیشــتری را جذب کرد. از آنجا که کشــور ما جوان اســت و این جوانان سهم زیــادی در تعداد آرا دارند، باید بتــوان فکری به حال جذب آنها کرد... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.