جايگاه رو به تنزل اپل در چین

Shargh - - آيتي -

از زمانی که اپل در ســال 2009 فــروش آیفون را به صورت رســمی در چین آغاز کرد، با حسادت دیگر رقبای ساکن دره سیلیکونی مواجه شد؛ در جایی که گوگل و فیسبوک از این کشــور اخراج شــدند و اوبر نیــز پس از نبــردی طولانی و پرهزینــه، رقابت را به حریف چینی خود باخت، اپل به شــکوفایی رسید؛ به گونهای که آیفون بهعنوان مشــهودترین نماد جایگاه اجتماعی در بزرگترین بازار موبایل جهان مطرح شد. بااینحال، روزگار خوش ارزشمندترین شرکت دنیا نیز به سر آمد. گزارشــی که چند هفته قبل منتشر شده، نشــان میدهد در سال 2016 برای نخستینبار، آیفون جایگاهش را بهعنوان پرفروشترین موبایل در چین، به رقبایش باخته است. ســهم بازار اپل از 15 درصد به 11 درصد رســیده و با وجــود افزایش کلی خرید موبایل در این کشــور، فروش آیفون روندی نزولی را سپری میکند. به گزارش وبسایت BackChannel، با متزلزلشدن جایگاه آیفون، اپل و تحلیلگران وابسته به این شــرکت، از کســبوکار در حــوزه «خدمات» بهعنــوان منبع درآمــدی فوقالعاده و رو به رشــد ســخن گفتند؛ اما فعالیت این حــوزه نیز برای اهالی کوپرتینو خــوب از آب در نیامد. آنها پس از مذاکرات طولانــی با مقامات چینی، مجبور شــدند دو مورد از خدماتشــان؛ یعنی بخش فیلمهای آیتونز iTunes( Movies) و کتابهای الکترونیکی iBooks() را فقط پس از گذشت شــش ماه از ارائه، متوقف کنند. البته توقــف این خدمات در یک ســال قبل، بــا آغاز روند نزولی فروش آیفون در این کشــور همراه شد. در این میان، ذهن کارشناسان و علاقهمندان به این موضوع مشــغول شــد که آیا دولت چین در بختبرگشتگی اخیــر اپل نقش داشــته، یا اینکه شــرکت آمریکایی روندی پیشبینیشــدنی را طی کرده اســت؟ «جان ژانگ»، اســتاد مارکتینگ دانشــکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا و مدیر مرکز پن- وارتون در چین، میگوید: «بهراحتی میتوان دید اپل به سقف رشدش در چین نزدیک شده؛ اما عوامل زمینهساز آن جای بحث دارد؛ آیا اقدامات خود شــرکت دلیل این وضعیت اســت؟ آیا مقامــات رگولاتوری چین در آن نقــش دارند؟ یا محیط کســبوکار کلی چین عامل اصلی به شــمار میرود؟». با اوجگیری رقابت در عرصه تلفن همراه و افزایش تعداد بازیگران مطرح، اپل در سپتامبر 2015 تصمیم گرفت اکوسیستم خدماتش را با معرفی اپل موزیک، آیتونز موویز و ایبوک در چین توســعه دهد. همانطور که میدانیــد، خدمات یکی از بخشهای محوری استراتژی کســبوکار اپل به شمار میروند. پس از شــش ماه فعالیت، مقامات رگولاتوری چین ســرویسهای پخش فیلم و کتــاب الکترونیک اپل را متوقــف کردنــد. در آن زمان بیشــتر خبرگزاریها از اعمال فشــار دولت چین بــرای کاهش روند رو به رشــد اپل ســخن گفتند و نیویورکتایمز به این نکته اشــاره کرد که دو سرویس بحثشده بهخاطر رقابت با سامانههای بومی نظیر ‪Tencent Video‬ و Youku Tudou در بخش ویدئو و ‪China Reading‬ در حوزه کتــاب الکترونیکی متوقف شــدهاند. به همین دلیل کارشناســان معتقد بودند کار سرویسهای اپل تمام اســت و بهزودی اپل موزیک و ‪Apple Pay‬ نیز از کار خواهند افتاد.

خــلاف انتظار، اپل موزیک همچنــان به کار خود ادامــه داد و اپلپِــی کــه در فوریــه 2016 بهعنوان خدمــات پرداخت موبایلی و کیف پــول الکترونیکی در چین معرفی شــد نیز مانعی سر راه خود ندید؛ اما هیچکدام از این دو به موفقیت چشــمگیری دســت نیافتند و به همین دلیل در مرکز توجه مقامات دولتی چین و رقبای بومی قــرار نگرفتند. البته این صحبت به آن معنی نیســت که ‪iTunes Movies‬ یا iBooks خدمات موفقی بودند. کارشناسان میگویند بیش از نیممیلیارد کاربر چینی، بیش از یک اپلیکیشن پخش موسیقی روی موبایلشان دارند و بنابراین شاید اپل با تغییر رویکرد بتواند گوشهای از این حجم عظیم را به خود اختصاص دهد؛ اما «تاگارت» معتقد اســت اپل دراینزمینه دو نقص عمده دارد: «اول از همه، حذف یا بقــای خدمات پخش موســیقی در چین به اندازه آرشیو محلی آنها بستگی دارد و با توجه به اینکه اکثر ناشران پرطرفدار در این کشــور، به عقد قراردادهای انحصاری و ارزشمند با پخشکنندههای محلی روی میآورند؛ بنابراین مجموعــه موزیکهای اپل توجه چندانــی را به خود جلب نمیکنند. از ســوی دیگر، مســئله هزینه مطرح است. بیشــتر مصرفکنندگان در چیــن به اســتفاده رایگان از ایــن خدمات عادت کردهاند؛ چون شرکتهای ارائهدهنده ازجمله Ten- cent سرویسهای رایگان خود را در قالب اکوسیستم گسترده تجاری به دست مصرفکننده میرسانند. در مقابل، اپل موزیک با وجود آرشــیو بســیار محدودی از موسیقی چینی، هزینه اشــتراک ماهانه هم طلب میکند». مؤسسه تحقیقاتی مکواری Macquarie() پیشبینی میکند اگر اپل سهم کنونی خود را در بازار موبایل چین حفظ کند، تا سال 2020 فروش اپاستور در این کشــور بــه دو برابــر افزایش خواهــد یافت. بااینحال، نمیتوان به پیشبینیها اکتفا کرد؛ چراکه هنوز هم موفقیت این شــرکت با میزان توجه آنها به فرهنگ مصرفکنندگان چینی گره خورده است. اپل در این کشور باید به راهکارهای بومی فکر کند وگرنه به جایی نخواهد رســید. هرچند حتی در این صورت هم نمیتواند از آیندهاش مطمئن باشد؛ زیرا هر لحظه امکان دارد مقامــات رگولاتوری چینی خواب تازهای برای آنها ببینند.

در مجموع تا به امروز، آنچه بر ســر اپل آمده به اقدامات دولت محلی ارتباطی نداشــته و تصمیمات خود اهالی کوپرتینو، زمینهســاز آنها بوده است. حال باید دید آیا این شرکت از شکستهایش درس میگیرد و رویکرد خود را در آینده تغییر میدهد یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.