سیاست سايبری رژيم صهیونیستی

Shargh - - آيتي -

ژاپن و اســرائیل به یک تفاهمنامه دوجانبه برای همکاری در زمینه امنیت ســایبری و کمک اســرائیل برای امنترکردن بنگاههای اقتصادی ژاپن رســیدند؛ در مقابــل، ژاپــن نیز با کمــک به ایــن بنگاهها برای ســرمایهگذاری در اسرائیل با ســادهترکردن قوانین و مقررات، زمینه رشد استارتآپهای اسرائیلی را فراهم خواهــد کرد. ژاپن که ســومین اقتصاد جهان اســت بهتازگی در تلاش اســت تا روی شــرکتهای نوپای اسرائیلی سرمایهگذاری کند. خرید 900میلیوندلاری وایبر در این راستا صورت گرفت. شرکت صهیونیستی اینتزر توانسته است حدود دو میلیون دلار سرمایه را از طریق سرمایهگذاریهای سامسونگ نکست NEXT( Samsung) و آلن کوهن مدیرعامل پیشــین شــرکت سایبرآرک به دست آورد. این شرکت محصولی تحت عنوان «دوربین مداربسته مجازی» توسعه داده است که به شــرکتها و افراد اجازه میدهد در هر لحظه به رصد و محافظت از فضای دیجیتال خود بپردازند. شرکت اینتزر در سال 2015 به وسیله ایتای توت Te-( ‪vet Itai‬ ) فرمانده پیشین گروه واکنش سریع رایانهای اسرائیل و روی هالوی مدیر فنی پیشین واحد معماری امنیت نیروهای دفاعی اسرائیل IDF() تأسیس شده اســت. به گزارش سایبربان، به گفته منابع آگاه چینی و اســرائیلی، شرکت چینی هوآوی، در حال مذاکره با شرکت اســتارتآپ هگزاتیر برای در اختیارگرفتن این شرکت بود. به گفته منابع صهیونیستی، هوآوی در پی استفاده از هگزاتیر برای راهاندازی یک مرکز تحقیق و توســعه در سرزمینهای اشغالی، برای مطالعه روی پایگاههای داده مستقر در فضای ابری است.

از سویی دیگر براساس گزارشی از نشریه بلومبرگ بیزنــز ویک به نقــل از وبگاه میدلایســت مانیتور و وبگاه هاآرتص که آن را منتشر کرده یک مقام رسمی سعودی در دو سال پیش، از یک شرکت اسرائیلی به نام IntuView درخواست کرد با استفاده از نرمافزاری خاص، به عربســتان در یافتن تروریستها کمک کند. در گزارش یادشــده آمده است؛ این شــرکت، روزانه چهار میلیون پســت از فیسبوک و توییتر را اســکن میکند.

گیالد اردان وزیر روابط استراتژیک اسرائیل میگوید: «اســرائیل در میانه یک جنگ شناختی است، جنگی که قســمتی از چالش راهبردی جدید اســت. یکی از خطوط مقدم، شــبکههای مجازی هستند و تهدیدات پیشروی اسرائیل، از تحریک برای نابودی اسرائیل تا کمپینهای بدون خشونت همچون بایکوت، تحریم و منصرفکردن سرمایهگذاران، همه برای بیاعتبارکردن اسرائیل برنامهریزی شدهاند». اردان و وزیر دادگستری اســرائیل، آیلت شــاکد به طور مشــترک بــه تدوین لایحــهای با عنوان قانون فیسبوک پرداختهاند که به رژیم غاصب اجازه میدهد جلوی انتشــار پستهایی را که میتواند موجب تهییج فلسطینیها شود بگیرد. هماکنون اســرائیل در حال مذاکره با فیسبوک است تا قانــون فوق را بــه مرحله اجــرا درآورد. یک گروه اجرائی نیز برای انجام این وظیفه تشکیل شده است. درعینحال محققان دانشــگاه بن گوریون اســرائیل، پلتفرم جدیدی برای مقابله با حملات سایبری ایجاد کردند. این دانشگاه، پروژه یادشده را با سازمان سایبری ملــی رژیم صهیونیســتی به صورت مشــارکتی اجرا میکند. اوفر هادار مدیر بخش مهندسی سامانههای ارتباطی در دانشگاه بن گوریون و مدیر ارشد این پروژه دفاعی، ضمــن ارائه توضیحاتی در ایــن مورد، پروژه را گامی برای تقویت هرچهبیشــتر دفاع ســایبری در اسرائیل قلمداد کرد. او همچنین، این پروژه را، یکی از روشهای مؤثر مقابله با پنهاننگاری دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.