واژگونی گارد قدیمی

Shargh - - روزنامه -

سحر طلوعي: امانوئل ماکرون و مارین لوپن؛ یکی مستقل و میانهرو و متعلق به مرکز است و دیگري برخاسته از حزب راست افراطی. هر دو جبهه رقابتهای سیاسی این روزهای فرانسه را رهبری میکنند. به زعم هفتهنامه انگلیسی ویک، آنها نماد سرنگونی گارد قدیمی فرانسه هستند؛ نمادهایی که هیچ نسبتی با گارد قدیمی یعنی سوسیالیستها و دستراستیهای میانهرو ندارند. ویک از پیروزی آنها در دور اول رقابتهای ریاستجمهوری فرانســه، به انقلاب تعبیر کرده اســت؛ انقلابی که گویی همه ایدهها، ارزشها، برنامهها و حرفهای قدیمی را دور ریخته است. لوپن با ایده خروج از اتحادیه، محدودیت برای مهاجران و بستن راههای مهاجرت 21 درصد آرا را صاحب شده و از آنسو ماکرون با شعار جنبش و حرکت و البته ماندن در اتحادیه، اصلاح قوانین مربوط به فعالیتهای سیاســی، مدیریت مهاجران در اروپا و... 24 درصد آرا را به خود اختصاص داده اســت. مهم نیســت در وهله اول کدام شعار ارزشمند است یا نیست، کدام شعار برازنده جامعه فرانسوی هست یا نیست، مهم این اســت که این شــعارها تکرار همان وعدهها و ایدههای قبلی نیســت. مهم این است لوپن افراطی و ماکرون مستقل شباهتی به اولاند، سارکوزی و شیراک ندارند. عکس: ویک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.