دیدار در قاهره

Shargh - - روزنامه -

اتفاقــات تلــخ و فاجعهبار کلیســای قبطیان در اســکندریه و قاهره، باعث شــد مفتی الازهر کنفرانســی بینالمللــی ترتیب دهد تــا تکلیف یک موضوع را روشــن کند؛ آنها کــه علیه ادیان و مذاهــب دیگر چاقو میکشــند و بمب منفجر میکنند، مسلمان نیســتند هرچند نام مسلمانی بر خود نهاده باشــند. داعش با اســم اســلام و مسلمانی مســئولیت هر دو حادثه مرگبار را در مصــر برعهده گرفــت. شــیخاحمد الطیب، پاپ فرانســیس و دیگر رهبران مسیحیان و مسلمانان را از سراســر جهــان به قاهــره دعوت کــرده تا کنفرانس صلح شکل بگیرد و راههای رسیدن به این مهم در آن بررسی شــود. دانشگاه الازهر در قاهره میزبان این نشست بینالمللی است. اقامت پاپ در قاهره دو روز بوده است. عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.