100روزگی آقای ترامپ؛ توفانهای اردیبهشتی

Shargh - - روزنامه -

صدروزگــی ترامــپ در کاخ ســفید بــه این اقتدار و سرخوشــی هــم که این عکس نشــان میدهد، نبوده اســت. صدروزگــی ترامپ با دو طــرح جنجالی مربوط بــه محدودیت مهاجران و همچنین لغو برنامه سلامت ملی آمریکاییها آغاز شــد و با ارائه برنامه جدید مالیاتی به پایان رســید. دو برنامه اول با مقاومت قضات فدرالی و نماینــدگان آمریکا لغو شــد تــا از اقتدار آقای رئیسجمهور پرسروصدا کم شود. به یمن حضور جمهوریخواهان بیشــتر برنامه مالیاتی ترامپ مقبــول افتاد تا تنها یکــی از وعدهها در صد روز عملی شود. صدروزگی آقای رئیسجمهور تمام شده اســت. نه آنقدرها بنیانکن و نه آنقدرها بیرمق. چیزی شــبیه به توفانهای اردیبهشتی که یک ساعت دوام دارد و زود آرام میشود. عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.