ترکیه و آمریکا داعش را دفن میکنند

Shargh - - روزنامه -

مــا و آمریــکا میتوانیم داعش را در رقه دفــن کنیم. این ادعای اردوغــان، رئیسجمهور ترکیه، اســت که بر پیشــانی صفحه یک روزنامه نشــنالنیوز امارات نشسته اســت. رئیسجمهوری ترکیه معتقد اســت اگر آمریکا میخواهد داعش را نابود کند، باید دست در دســت ترکیه بگذارد و این هدف را در رقه سوریه محقق کند، نه اینکه پشــت نیروهای کرد دربیاید و از آنهــا حمایت کند. اردوغان در گفتوگو با رســانههای داخلی ترکیه از ترامپ خواسته حمایت از کردهــا را لغو کند و به جایــش در رقه گوری برای داعش بکند. روزنامه نشــنالنیوز در عکــس یک آیه عماد را به تصویر کشــیده است. دختربچهای که در مســابقات روخوانی متون عربی شرکت کرده و توانســته جــزء 1۰ نفر برتــر این رقابتها باشــد و به فینال برسد. سالانه تعدادی از دانشآموزان اماراتی در چالش روخوانی متون عربی شــرکت میکنند و مهارتهایشــان را محک میزنند. این روزنامه در گزارشــی دیگر ادعا میکند نوجوانان اماراتی زیر 1۵ ســال در معرض ابتلا به بیماریهای بزرگســالان هستند. از جمله بیماریهای مورد نظر این گزارش، بیماری کبد چرب است. کارشناسان و پزشکان اماراتی هشدار دادهاند رژیم غذایی مورد اســتفاده خانوادههای اماراتی به شــکلی اســت که این ضایعه را بیشازپیش در جامعه رواج داده است. به شکلی که نوجوانان اماراتی زیر 1۵ سال در معرض ابتلا به کبد چرب هستند.

نکته: خبرهای خاورمیانهای در صفحه یک نشنالنیوز کمرنگتر از همیشه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.