پیروزی بر نیجريه؛ کلید صعود ساحلیبازان

Shargh - - ورزش -

تیم ملی فوتبال ســاحلی ایــران در دومین دیدار خود در رقابتهــای جام جهانی فوتبال ســاحلی، برابر ایتالیا شکست خورد. به گزارش وبسایت نود، تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران در دومین دیدار خود در رقابتهــای جام جهانی فوتبال ســاحلی که در باهاما در حال برگزاری است، بامداد روز گذشته برابر ایتالیا به میدان رفــت و در یک بازی نفسگیر، ۵-۴ مغلوب شد.

در وقت اول این دیدار، درحالیکه ایتالیا با یک گل از ایران پیش بود، بازیکنان ایران واکنش خوبی به این گل نشان دادند و در همان وقت اول، دو گل به ایتالیا زدنــد تا وقت اول بازی را با برتری دو بر یک، پشــت سر بگذارند. امیرحســین اکبری و محمد احمدزاده، گلزنان ایران در وقت اول بازی بودند. در وقت دوم، ایران باز هم برتری خود را به رخ ایتالیا کشید و برای ســومین بار دروازه ایتالیا را باز کرد. مسلم مسیگر با یک حرکت بســیار زیبا، این گل را به ثمر رســاند. در وقت دوم دیگر توپی از خــط دروازهها عبور نکرد تا تیم ملی فوتبال ســاحلی ایــران در پایان وقت دوم با نتیجه ســه بر یــک از حریف پیش بیفتــد؛ اما در وقت ســوم، ایتالیا به گل دوم خود رســید و اختاف را به حداقل رســاند. در ادامه در صحنهای که ایران میتوانست به گل چهارم دســت یابد، ضربه زیبای ســیدعلی ناظم به تیرک افقی دروازه ایتالیا برخورد کرد و برگشت داده شد و در برگشت، بازیکنان ایتالیا از فرصت بهدستآمده نهایت استفاده را کرده و گل مساوی را وارد دروازه ایران کردند. ایتالیا که در وقت ســوم کاما بر بازی مســلط بود، برای چهارمین بار دروازه ایران را باز کرد تا بار دیگر از ایران پیش بیفتد. در ادامه بازیکنان ایران تاش بسیار زیادی برای زدن گل تساوی انجام دادند؛ اما در دقایق پایانی روی یک غافلگیــری، گل پنجم را هم از ایتالیا دریافت کردند. این پایــان کار نبود و در فاصله پنجــاه ثانیه تا پایان بازی، مختاری گل چهارم ایران را به ثمر رساند.

در ثانیههــای پایانی، ایران باز هم فرصت گلزنی داشت که با بدشانسی این فرصت از دست رفت. در دیگر بازی این گروه نیجریه ۵ بر ۴ مکزیک را برد. در جدول گروه B ایتالیا با شــش امتیاز ســرگروه است، ایران سهامتیازی است و نیجریه دو امتیازی.

ایران در بازی آخرش ســاعت سه بامداد فردا به مصاف نیجریه میرود و برای صعود به مرحله بعد، باید این بازی را ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.