رشت آماده برپايی جشن

Shargh - - ورزش -

دیدارهای هفته سیوچهارم و پایانی لیگ دستهاول فوتبال باشگاههای ایران، امروز برگزار خواهد شد و سه تیم سپیدرود رشــت، گلگهر سیرجان و ملوان انزلی در رؤیای لیگبرتریشــدن به مصاف حریفان میروند. به گزارش ایرنا، ماراتن ســخت و نفسگیر جام آزادگان در حالی امروز یازدهم اردیبهشت، به اتمام خواهد رسید که پیش از این، شاگردان «مهدی تارتار» در پارس جنوبی با ۶۲ امتیاز، قهرمانی و صعود خود را به لیگ برتر مسجل کردهانــد. با این اوصاف، تنها یک ســهمیه صعود دیگر باقی میماند که تکلیف آن عصر امروز مشخص خواهد شــد و باید دید شادمانی سراغ مردم کدام شهر میرود. سپیدرود رشت که مدتها صدرنشین لیگ آزادگان بود، در هفته پایانی روی نوار بدشانســی گام برداشــت و در دیدار خانگی به مصاف نســاجی مازندران میرود. تیم پرطرفدار سپیدرود رشت، در صورت برتری در این دیدار خانگی، جدا از هر نتیجهای که در دیگر دیدارها شــکل بگیــرد، به لیگ برتر صعود خواهد کــرد تا قدیمیترین تیم رشت، سال آینده در سطح اول فوتبال ایران حضور داشته باشــد. بااینحال، «علی نظرمحمدی»، سرمربی جوان سپیدرود بهخوبی میداند کار بسیار سختی مقابل نساجی خواهد داشــت؛ چراکه نمایندگان مازندران به هیــچ عنوان دوســت ندارند گیانیهــا را در لیگ برتر ببینند. ســپیدرود اکنون بــا ۵۸ امتیــاز در جایگاه دوم جدول ردهبندی ایســتاده اســت. گلگهر سیرجان ۵۷ امتیازی که در جایگاه ســوم قــرار دارد و یکی دیگر از مدعیان محســوب میشــود، در یزد میهمان فولاد این شهر خواهد بود. پیروزی برای گلگهر و لیگبرتریشدن این تیم، بســیار ســخت خواهد بود؛ چراکــه فولاد یزد برای رهایی از ســقوط، باید در این دیدار به ســه امتیاز دســت یابد. دیگر تیم دارای شــانس صعود که اکنون ۵۷ امتیاز اندوخته دارد، ملوان بندرانزلی اســت که به میهمانی نفت مسجدســلیمان مــیرود. ملوان که در ابتدای فصل با سرمربیگری «محمد مایلیکهن» دست به جوانگرایی و خانهتکانی زد، تا دو هفته قبل مدعی اصلی صعود بــود؛ اما اکنون برای رســیدن به رؤیای خود، ابتدا باید در انتظار پیروزنشدن سپیدرود و گلگهر باشــد تا بتواند با کسب ســه امتیاز در مسجدسلیمان، به لیگ برتر برســد؛ مســئلهای که کمی بعید اســت و به نظر میرســد انزلیچیها باید فصل آینده را هم در لیگ دســتهاول ســپری کنند. گلگهر یا سپیدرود اگر به لیــگ برتر صعود کنند، اولین حضورشــان در لیگ برتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.