تلاش دولت روحانی برای تأمین منزلت معلمان

Shargh - - صفحه اول - سیدکاظم اکرمی وزیر آموزشوپرورش در دولت دوم

بیشک ســتون و شــالوده اصلی نیروی انسانی در آموزشوپــرورش را معلمان تشــکیل میدهند و جایگاه، تعلیمات و منزلــت اجتماعی آنان در میزان کارایی و تأثیرگذاریشــان بســیار مهــم خواهد بود. منزلت یا پایگاه اجتماعی، موقعیتی است که در ذهن آحاد جامعه درباره یک شــغل یــا جایگاه اجتماعی وجود دارد و در این بحــث مقصود از منزلت معلم، احترامي اســت که افراد جامعه برای شغل معلمی قائل هســتند. یافتههای پژوهشی مبنی بر پایینبودن منزلــت اجتماعی معلمــان از نظــر دانشآموزان، حاکي از وجود رابطه بین عوامل مادی، خصوصیات حرفــهای و پایگاه اجتماعی معلمان اســت و وجود شــواهدی مبنی بر اینکه مشــغولان بــه تحصیل در مرکــز تربیت معلــم بهندرت اولین انتخاب شــغلی خود را معلمی قرار میدهند. در واقع برای رســیدن به جامعه ایدهآل و آرمانی نیاز داریم شــأن و منزلت فرهنگیان را روزبهروز افزایش دهیم. افزایش منزلت فرهنگیان دو جنبه مادی و معنوی دارد؛ جنبه مادی برای رفع گلایه معلمان است که سالهای سال است حقوق آنها از بسیاری از کارمندان دولت پایینتر است. البته در دولت آقای هاشــمی، آقاي خاتمي و آقای روحانــی تغییراتی انجام شــد و حقــوق معلمان از 100 تا 300 هزار تومــان افزایش پیدا کرد؛ اما جامعه فرهنگیان هنوز گلایه دارند کــه از جهت تحصیلات با بســیاری از کارمنــدان دولت همرتبهایــم؛ اما آنها امتیازاتی مانند حق مسکن، بیمه و... دارند که حقوق دریافتیشــان در مجموع یک میلیون تومان بیشتر از معلمان اســت. در این شــرایط امیدواریم در دولت آینده آقای روحانی این چالشها برطرف و حل شود. اولین قدم برای افزایش جایگاه و منزلت معلمان، نوع نگاه برنامهریزان فرهنگی و اقتصادی کشور است، اگر برنامهریزان کشور به مسئله تعلیم و تربیت و متولی اصلی آن و به تخصیص بودجه به آموزشوپرورش، دید ســرمایهگذاری بلندمدت و پربازده داشته باشند، میتــوان ادعا کرد اولین و مهمترین قدم در راســتای افزایش شأن معلمان برداشته شده است. در کنار این مسئله، دومین قدم برنامهریزی فرهنگی برای ارتقای جایــگاه علم در جامعــه و زدودن رنگ مدرکگرایی و مقدمهشــدن علــم برای کســب ثروت اســت. در کنار این فرهنگســازی باید در تثبیت و نهادینهکردن نگاه ارزشــمند به مقام معلم در وجود افراد و آحاد جامعه برنامهریزی کرد. در همین میان تکریم انسانی معلمان ایجــاب میکند که آنها در بهکارگرفتن افراد در سمتهای درونســازمانی مانند مدیر کل، رئیس منطقه و... شــرکت داشته باشــند و به خواست آنها اهمیت داده شــود. در واقع نماینــدهای نباید در این فرایند دخالت کند و معلمان باید بهصورت مستقیم برای این ســمتها تصمیمگیری کننــد. علاوه بر این رفتار مدیران کل و رؤســای مناطق و مدیران مدرسه با معلمان باید تکریمآمیز باشد. گاهی مدیری انتخاب میشود که رفتار مناســبی با معلمان ندارد و در کار آنها دخالت میکند که نباید به این شکل باشد و رفتار غلطی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.