برجام و کاخ گلستان

Shargh - - صفحه اول - نعمت احمدي . حقوقدان

کاخ گلســتان یکی از اماکن پربیننده تاریخی پایتخت اســت که با ثبت آن در یونســکو، آوازه و شــهرتی جهانــی پیــدا کرده است؛ کاخی که ســاخت آن از زمان شــاه تهماسب صفوی شــروع و تا انقراض سلسله قاجاریه بر وسعت آن افزوده شد. رضاشاه علاقــهای به مانــدن در کاخ گلســتان و هرآنچه مربوط به قاجاریه بود، نداشــت و به همین اعتبار کاخ مرمر را در کنار جاده پهلوی ساخته و در شمال تهران کاخ ســعدآباد هم به کاخهای ســلطنتی اضافه شــد. محمدرضا شــاه هم کاخ نیاوران را برای سکونت خود احداث کرد. ساختوسازهای رضاشاه در اطراف کاخ گلستان، از وسعت و ابهت این بنای ارزشمند کاســت؛ کاخ دادگستری، بنای وزارت اقتصاد و دارایی، ساختمان رادیو و احداث بانک ملی شــعبه بازار بر ویرانههای تکیه دولت، در نهایت به انزوای کاخ گلستان منجر شد. بعد از انقلاب تا مدتی بازدیدی از کاخ گلســتان به عمل نمیآمد، بهویژه اینکه توریستهای خارجی به هر علت علاقهای به آمدن به ایران نداشتند. نگارنده مدتهاست دانشــجویان رشته تاریخ را به بازدید از کاخ گلستان و دیگر عمارتهای تاریخی تهران تشویق میکنم و هرازگاهی به همراه دانشجویانم بــه بازدید از اماکن تاریخی مــیروم. بازدیدی که در مورخه 2/4/96 با حضور دانشــجویان رشــته تاریــخ مرکز تدارک دیده بودم، از هرجهت با دیگر بازدیدهای ســالانه فرق داشــت؛ تفاوت امســال با دیگر ســالها در تعداد بازدیدکننــدگان از کاخ گلســتان بود. بخشــی از بازدیدکننــدگان ایرانیان هستند و عمدتا محصلان و دانشجویان علاقهمند؛ اما بازدیدکننــدگان دیگر، توریســتهای خارجی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.