کارگري که خستگيام را از تن به در بُرد

Shargh - - صفحه اول - علی ربیعی . وزیر تعاون، کار و رفاه

امســال مراســم روز کارگــر از ســوی تشــکلها، اتحادیهها، تعاونیهــا و خانــه کارگر برگزار شــد. با توجه به اینکه مراســم امســال مصــادف بود با ســال انتخابــات، همــه هزینههــای مراســم از طریــق تشــکلهای کارگری تأمین شد. مراسم بسیار ساده، کمهزینه و پر از شــادی، شــعف و معنویت برگزار شــد. جمعیت بیش از 20 هزار نفر امسال و آزادی بیــان، بیاختیار مــن را به یاد مراســم روز جهانی کارگر که در ســال 1384 در خیابان طالقانی برگزار شد و من سخنران تشــکل کارگری بودم، انداخت؛ آن مراســم با درگیری نیروهــای امنیتی و کارگران ناتمــام ماند. پــس از آن در تمام دولــت قبل به هیچ مراسم و راهپیمایی کارگری مجوز داده نشد. همایشهای کارگری در نهاد ریاســتجمهوری و با جمعیتی محدود شــاید در حدود صد نفر برگزار میشــد. یک ســال در ســالن وزنهبــرداری برگزار شــد که جمعیتی 400نفره جمع شــد و مراسم با موســیقی و برنامههای جانبی برگزار شد که البته نیمی از کارگران نیز با شــروع ســخنرانی مراسم را ترک کردند. وقتی آنچه را که در ســالیان گذشــته اتفاق افتاد، با مراســمهای سالهای اخیر مقایسه میکنم، خدا را شــکر ميکنم که به برکت اعتماد کارگــران به رئیسجمهور و دولتی که آن را حامی حقــوق کارگــران و محرومان میداننــد، کارگران میتوانند آزادانه مراســم برگزار کنند. خوشــحالم کارگران میدانند چه کسانی صادقانه رفتار و عمل میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.