جنایتی که موجب شهادت مرزبانان شد، بیپاسخ نمیماند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سیاســت:

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ملت بــزرگ ایــران در همــه صحنهها با انقلاب هســتند و حاضرند برای وجب به وجب خاک کشــور جانشان را فدا کنند، به حامیان تروریســتها هشدار داد که ادامه چنین وضعیتی دامان خود آنان را نیز خواهد گرفت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.