پشت پرده پخشنشدن برنامه رادیویي قاليباف

Shargh - - سیاست - محمدحسن نجمی

صبــح روزی که قرار بود ویدئوی صحبتهای باقــر قالیباف نامزد انتخابات « » ریاســتجمهوری از سیما پخش شــود، یکی از نزدیکان رسانهای او در صفحه توییتر خود نوشت که ویدئوی قالیباف باید سانسور شود. سیدمحمود رضوی « » تهیهکننده فیلم ماجرای نیمروز نوشــته بود: آشــنایان آقای روحانی حق « » « داشــتند میگفتند مناظرهها ضبطی باشد. میروم برای سانسور برنامه ضبطی امشب آقای قالیباف! خداحافظی با دولت حرف . اما در واکنش به این توییت » بخشــی از کاربران از او درخواســت کردند تا بگوید کدام بخش از حرفهای قالیباف سانســور شده؛ اما از ســوی تیم قالیباف پاســخی ارائه نشد. چهارم اردیبهشتماه، تسنیم در خبری نوشــته بود: سیدمحمود رضوی سرپرست «» « تبلیغات ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف شــد ... .پس از ماجرای پنجشنبه » نوبت به ماجرای یکشنبه رسید؛ عصر یکشنبه ستاد قالیباف در اطلاعیهای که در پایگاه اطلاعرسانی شبکه خبر منتشر کرد، مدعی شد: برنامه گفتوگوی رادیویی « محمدباقر قالیباف که قرار بود عصر امروز پخش شــود، به علت اصلاحات زیاد کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات و عدم امکان اصلاح، توســط صداوســیما حذف و به جای آن صوت برنامه رو به دوربین شــبکه یک مجدد پخش شده « » است . برای روشنشــدن این ادعاها، با سیداحســان قاضیزادههاشمی » « » نماینده احمدآباد، رضویه، سرخس و فریمان در مجلس و سخنگوی کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری گفتوگو کردیم. او اصلاحیه در ویدئو یا صوت نامزدها را امــری عادی میداند؛ درحالیکه بقیه نامزدها چنین بحثهایی را مطرح نکردند. او همچنین از نامه مکتوبی صحبت میکند که روز شنبه ستاد قالیباف به کمیسیون ارسال کرده و خواهان جایگزینی صوت برنامه تلویزیونی پنجشنبه به جای برنامه رادیویی یکشنبه شدند؛ آن هم به خاطر دو، سه جمله که باید اصلاح شود. اما بیانیه به گونهای بود که گویی اصلاحات برنامه بسیار گسترده است درحالیکه چنین نبوده. او در این مصاحبه درباره شکایت چهار نامزد )روحانی، رئیسی، میرسلیم و قالیباف( با موضوعیت مناظره جمعه گذشته صحبت میکند و البته مسائل مربوط به ادعای ستاد قالیباف.

اعلام شده شکایتهایی درباره مناظره اول از نامزدها به کمیته رسیده است. موارد شکایت چه بوده؟ نامزدها به چه چیزی معترض بودند؟

ريز موارد را نمیتوان اعلام کرد.

مثلا ســتاد آقای قالیباف گفته مجری مناظره بیطرف نبوده. بررســی شده؟

از ســوی چهار نفر از آقايان اعلام شکايت داشتیم که بعد شنیدم هر چهار نفر شکاياتشان را منتشــر کردند. اين شکايت به چند بخش تقسیم شد. يکی درباره بحث عدم عدالت زمانی بود. موضوع زمانهايی که کمتر و بیشتر وجود داشت که قرار شد در مناظره دوم جبران شود. يعنی مثلا بر فرض همه زمان ثابتی دارند، افرادی که کمتر صحبت کردند، به میزان اختلافشــان با حداکثر صحبت، زمان داده شــود تا صحبت کنند. بخش بعدی درباره ســاختار اجرا بود که به ســؤالات و نحوه اجرا برمیگشت و بنا شد همان مسیر مناظره اول را ادامه دهیم. موضوع ســوم درباره محتويات بــود؛ يعنی افرادی که در نقد همديگر يا در رد ديدگاههای يکديگر صحبت کردند که خواهان پاســخگويی برای تنوير افکار عمومي شــدند. در اين موضوع قرار شــد کمیسیون بررسی محتوايی کند. بررسی محتوايی يعنی ما بايد مستندات و ادله را دقیق بررسی و بعد تصمیمگیری کنیم. فکر میکنم درواقع عملا در مناظره دوم، اگر تدبیری باشــد با اين زمانی که خود نامزدها دارند، ممکن اســت بخشــی از آن را در زمان خودشان پاسخ دهند. اما ما بررسی محتوايی میکنیم و فکر میکنم اين عزيزان اگر نیاز به تنوير افکار داشته باشند، خودشان در موضعگیریهايشان در صداوسیما اين تنوير افکار را انجام میدهند.

خب اگر از ســوی آقــای الف به آقــای ب اتهامی زده شــود، برای پاسخگویی از وقتش صرف میشود.

آن را هم بررسی و در هر مورد، تصمیمی اتخاذ میکنیم.

معلوم شده که به کدامیک از نامزدها وقت داده خواهد شد؟

ملاک ما زمان است. زمانسنجی داريم که به صدا حساس است، زمانها را ارزيابی میکنیم و يک فرمول دارد. تفاوت هر فردی را که حداکثر صحبت را کرده باشد با بقیه افرادی که کمتر از او صحبت کردند، میسنجیم و آن تفاوت زمانــی را به افراد ديگــر اضافه میکنیم. يعنی همه، زمــان ثابت موجود در کنداکتور دارند و آنها که از حداکثر زمان، کمتر صحبت کردند، آن میزان دقايق را میتوانند استفاده کنند. اين موضوع اول مناظره دوم هم اعلام خواهد شد.

آقای رئیســی دقیقا به چه چیزی معترض بود و از چه موردی شکایت کرده؟

شــکايت ايشان يک ترکیب بود. يکســری اعتراضات مشترک بود و فردی نبــود. يک اعتراض کلی اين بود که خیلی از موارد خارج از ســؤالات پاســخ داده شــده. مثلا ســؤال فلان موضوع بوده؛ ولی جــواب در موضوع ديگری مطرح شــده. يعنی موضوع پاسخ سؤالات، غیرمتناســب با سؤال بود. نکته ديگر عمومی هم همان بحث زمانبندیها بود. بخشــی از اعتراضات بحث بیطرفی مجری برنامه بود که اين را هم انشاءالله با آقای حیدری قرار است صحبت شود و اين بیطرفی انشــاءالله به صورت کامل رعايت شود تا از هر نوع شائبهای پرهیز شود.

البته ستاد آقای قالیباف معتقد بود ایشان بیطرف نبود و شائبه حضور در برنامههای آقای روحانی را داشتند.

ما نمیخواهیم قضاوت کنیم؛ اما تأکیدمان بیشتر خواهد شد؛ ضمن اينکه تمــام فضايی که در مناظره بعدی خواهد بود، ســعی میکنیم آقای حیدری ظهور و بروز بیشتری در روند مناظره داشته باشند.

بحث دیگر این اســت که افراد نزدیک به ســتاد آقای قالیباف مطرح میکنند. پنجشنبه گذشــته یکی از این افراد مدعی شد که از آنها خواسته شده بیایند برنامه تلویزیونی ایشان را سانسور کنند. یکشنبهشب هم ستاد قالیباف مدعی شد برنامه رادیویی بهدلیل سانسور زیاد و عدم امکان اصلاح حذف شد. موضوع چه بوده؟

اصلاحیه برای برخی نامزدها هم بوده و من قصد اسمبردن ندارم. ممکن اســت اصلاحیههايی برای نامزدها باشــد که اگر زمانش خیلی زياد باشد، در نهايت يک يا دو دقیقه میشود. بعضی اوقات به 10، 15 ثانیه میرسد و حتی يک کلمه يا يک جمله؛ اين موضوع روندی عادی دارد که درباره بیشتر نامزدها اين موضوع را داشــتیم که به اين دوســتان هم اعلام شد؛ اصلاحیهها را هم تدوينگــر آن مجموعه انجام میدهد. درباره برنامه راديويی هم وقتی به آنها اعلام شد، دوستان گفتند خودمان میخواهیم همان صدای برنامه تلويزيونی، پخش شــود. درباره فیلــم آقای قالیباف هم اصلاحیه وجود داشــت و فقط مربوط به برنامه راديويی نبود.

اصلاحیه فیلم چند دقیقه بود؟

برای فیلم آقای قالیباف تقريبا دو جمله بود که حدود 10 ثانیه میشد.

چون برخی رسانهها فضاسازی سنگینی میکنند و طوری جلوه میدهند که مخاطب فکر میکند نصف فیلم حذف شده است.

نمیخواهم اســم ببرم؛ اما اصلاحیهها برای بیشــتر نامزدها اتفاق افتاده است و عزيزان ديگر چنین بحثهايی را مطرح نکردند. نکته ديگر اينکه ستاد آقای قالیباف دو روز پیش )روز شــنبه( نامه مکتوب فرســتادند که خودمان خواهان اين موضوع هســتیم. چون ما گفتیــم اصلاحیه )برنامه راديويی( در حد دو، ســه جمله اســت. به نظر من اين کار را بیشــتر میتوان کار رسانهای تفسیر کرد.

یعنی برای پخش صوت برنامه تلویزیونی بهجای برنامه رادیویی، ستاد آقای قالیباف نامه داده بود؟!

بله؛ خودشــان خواهان اين بودند که اين جابهجايی انجام شود. ما نظری نمیدهیم که جابهجا کنند يا نکنند.

خب این موضوع در افکار عمومی اینطور القا میشــود که انگار کمیته بیطرف نیست. کمیته بنای پاسخگویی دارد؟

اگر بخواهیم به اين موارد جواب بدهیم، بايد صبح تا شــب جواب بدهیم. کمیته کمال بیطرفــی را دارد. اينجا هیچکدام از علايــق و ديدگاههايمان را دخالــت نمیدهیم. ما هر روز با نامزدها و ستادهايشــان در تماس هســتیم. شــبها قبل از گفتوگوی ويژه خبری، نامزدهــا را میبینیم و مفاد قانونی و الزامات قانونی را توضیح میدهیم که البته خودشان کامل در جريان هستند. قبل از مناظره اعضای کمیسیون با کل نامزدها جلسه برگزار میکنند و مواد 62 تا 65 قانون انتخابات رياستجمهوری را بیان میکنیم؛ يعنی کاملا ضابطهمند و در چارچوب قانون اســت و برای ما اين شــش نامزد علیالســويه هستند. مــا درباره ثانیه صحبتهای اين نامزدها هم حســاس هســتیم؛ برای نمونه سیستمی که ما تأکید میکرديم، حساسیت در حد میکروثانیه است. از طرفی برای مثال برنامه صحبت با دوربین 45 دقیقه است و نامزد محترم 55 دقیقه صحبت کرده که ما به ستادشان میگويیم خودتان از اين 55 دقیقه، 45 دقیقه به ما بدهید چون همه بايد يک زمان داشته باشند وگرنه اعتراض بقیه را در پی دارد؛ از طرفی نامزدها روی يکديگر حساس هستند و خیلی موضوعات بقیه را همین عزيزان به ما میگويند که فلان نامزد فلان کار را کرده. ما براساس اصول و ضوابط خودمان پیش میرويم. نمیشود به نامزدی که 55 دقیقه نوار آورده بگويیم کمیسیون اين را گفته که کم کنند، چون برنامه 45 دقیقهای است.

منظورم پاسخگویی به پروپاگانداست.

بنا نداريم بگويیم جملات اصلاحی عزيزان چه بوده؛ اما واقعیت اين است که وارد حاشیه هم نمیشويم. ما کار خودمان را بر مبنای قانون پیش میبريم. امیدواريم اخلاق و قانونمداری را رعايت کنند.

درباره برنامــه رادیویی آقای قالیباف گفته شــده بهدلیل نامبردن از سردار سلیمانی بوده است، شما این را تأیید میکنید؟

خیر؛ ارتباطی به اسمبردن از ايشان نداشته است.

از برنامه پنجشنبهشــب آقای قالیباف، شــکایتی از سمت ستاد آقای روحانی رسیده است؟

آنچه از آقای روحانی رسیده، فقط مربوط به مناظره بوده است.

غیر از شکایات از مناظره، شکایتی دیگری مطرح شده است؟

خیر؛ موضوع ديگری نبوده است. چهار شکايت مربوط به مناظره بوده که البته آقای میرسلیم دو شکايت مطرح کردند.

هر دو مربوط به مناظره بود؟

يکی مربوط به عدم پوشش زنده ورود ايشان به صداوسیما بوده و ديگری هم مربوط به مباحث مناظره. آنچه ما میبینیم درباره ويدئوی ضبطشــده و فیلم مســتند است، ما طبق معیار قانونی خودمان ارزيابی میکنیم و اعضای کمیســیون مقام تشــخیص را دارند. ما گاهــی يک فیلم را چهــار يا پنج بار میبینیــم. درباره بعــد از پخش يعنی درمورد جبران، پاســخ، عدم عدالت يا بیطرفی بايد شکايت برسد تا بررسی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.