تا زماني که طرف مقابل بهر وبحاد رنيجراشبكمهپخبار:یبندباشد ما هم پایبندیم

Shargh - - سیاست -

حسن روحانی، رئیسجمهوری و يکی از نامزدهای انتخابات دور دوازدهم رياســتجمهوری، شب گذشته در شبکه خبر با مردم سخن گفت که بخشهايی از آن در ادامه میآيد.

*معمول نیســت که اســامی وزرای دولت بعدی مطرح شود، چون بايد تقديم به مجلس شود و آنها رأی بدهند و پیش از آن بايد هماهنگیهای ديگری صورت بگیرد. آنچه میتوانم بگويم اين اســت که اساس ما بر شايستهسالاری بوده و بحث جناح يا دستهبندی مطرح نیست.

*کســانی که تخصص و سابقهای در حوزهای دارند میتوانند وزير دولت دوازدهم بشــوند. در کابینه جوان يا غیرجوان بودن خیلی مطرح نیست؛ اصلا توانمندی و شايستگی است. کابینه بعدی نسبت به اين کابینه تغییر خواهد يافت و سن کابینه کمتر خواهد شد. برنامه ما اين است که پنج سال سن مديريت را جوانتر کنیم.

*دوستبودن يا نبودن افراد در سمتگرفتن خیلی مطرح نیست، منتها افرادی که در گذشته با آنها سابقه همکاری داشتیم و آشــنايی با هم داريم بیشتر جايگاه دارند.

*تجربــه دولت يازدهم نشــان میدهد تعامل ما با ساير قوا به چه صورت است. در همکاری قوا معیار بايد قانون باشد، اما درعینحال همفکری و تعامل میتواند مؤثر باشد؛ مانند تعامل قوا با يکديگر در مسئله برجام.

*در دولت يازدهم وزيری بوده که ســه مرتبه، چهار مرتبــه در مجلس رأی کافی بــه او ندادهاند، اما گلهای نکرديم، گفتیم حق قانونی مجلس اســت. استیضاح و سؤال از وزرای ما جای گله و شکايت نبوده است، البته مسائلی داشــتیم که لازم بوده همفکری کنیم و بحث کنیم.

*امثال من که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشتیم، از ســوی مردم قابل قضاوت هستیم. اساس همه ما نظام و انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی به آن معناست که برای مردم درست تصمیمگیری کنیم.

*انقلابیبــودن يعنی درستانديشــیدن، درســت عملکــردن، به نفع مــردم عملکردن و بــرای آزادی جامعــه تلاشکــردن. هرکس به اخلاق پايبند اســت، انقلابی است. انقلابیبودن به معنای درشت حرفزدن يا بلند حرفزدن نیست.

*رئیسجمهور بايد بر مبنــای خرد جمعی حرکت کند. در دولت يازدهم افکار مختلف وجود دارد. تجربه دولت ما انتقاد بیشازحد منتقدان بوده اســت و حتی صداوســیما هم بیشــتر منتقد دولت بوده تا پشــتیبان دولت.

*تخريب شرعا و قانونا مجاز نیست. مردم براساس عملکــرد دولت قضاوت میکنند که ما دنبال حاشــیه نبودهايم؛ چــون میدانیــم خیلــی از تخريبها برای بهحاشیهراندن دولت است.

*در دولت يازدهم شــما میبینید که افکار، گروهها و جناحهــای گوناگونی وجــود دارند و همــه افکار و ســلايق نماينده خود را در دولت دارند. من همیشه در رأیگیریهای جلسه هیئت دولت آخر از همه دستم را بلنــد میکنم و رأی میدهم تا رأی مــن تأثیری در رأی وزرا نداشته باشــد هرچند آنها مستقل هستند و حرف خود را میزنند.

*اگر مســئولی اموال خود را قبل از مسولیت اعلام نکند، وظیفه قوه قضائیه است که پیگیری کند.

*نگاه بــه بیرون میتواند موجب ضعف ما شــود. زمانی که ما متکی به نفت بوديم. دشــمن بهراحتی ما را تحريم کرد. ما ابتدا نگاهمان به آســمان است و بعد به مردم.

*ما در همه زمینهها به ســمت خودکفايی حرکت میکنیــم. امروز در گنــدم و گازوئیل خودکفا هســتیم. بهزودی در بنزين خودکفا خواهیم شد. صادرکننده فولاد به اروپا هستیم.

*اساس برای ما منافع کشور است. ما با دنیا تعامل میکنیــم، درعینحال تکیه و امید مــا بر داخل و ملت اســت. ما از مقاومت حمايت میکنیم. بهترين راهبرد برای مقابله با آمريکا اتحاد و اعتمادبهنفس است.

*در میان کشورها، همسايگان و کشورهای اسلامی در اولويت رابطه هســتند. اهمیت ارتباط با کشــورهای همسايه به خاطر شرايط منطقه و تبادلات است. دنیای اسلام با ما دارای تفکر مشترک است.

*با همه کشورهايی که خصم نباشند و رفتار عادلانه داشــته باشــند کار خواهیم کرد. بايد از امنیت منطقه در برابر صهیونیســم، قدرتهای مداخلهگر و تروريسم دفــاع کنیــم. در مقابل هــر تحريمی، اقــدام متقابل و مقابلهبهمثل خواهیم کرد.

*همواره تلاش ما اين بوده که با کل دنیا تنشزدايی کنیم. آمريکا هنوز دست از شیطنتهايش برنداشته. راه چاره، بالارفتن قدرت ملی و منطقهای اســت. وقتی در ايران جلوی رشــد تورم را گرفتیم، در مذاکرات هم تأثیر گذاشت و اين يعنی قدرت ملی.

*ما هیــچ وقت ناقض برجام نیســتیم. تا زمانی که طرف مقابل پايبند باشــد، ما هم پايبند هستیم. ما برای شرايط مختلف طرحهای مختلفی طراحی کردهايم.

*مسئله آزادی بسیار مهم است. آزادی احزاب بسیار مهم اســت. ما بايد به مذاهب و اقــوام مختلف توجه کنیم. برای اولینبار ما از اهل سنت سفیر و معاون وزير داريم.

*امیدوارم مردم مثل همیشــه در صحنه انتخابات حضور داشته باشند و حماسه بیافرينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.