خبرهاي ضدونقيض از وضعيت مرزبان مفقودشده

Shargh - - سیاست -

روز گذشــته اخبار ضدونقیضی از سرنوشت مرزبان مفقودشــده در حمله تروريســتي میرجاوه، منتشر شد. پیــش از ظهــر روز گذشــته، معاون سیاســی و امنیتی استانداری خراسان شمالی خبر از شهادت سعید براتی، سرباز مفقودشده در حادثه میرجاوه داد، اما يک ساعتی بعد از انتشار اين خبر، گفته شد: «اين سرباز مجروحشده همچنان مفقود اســت و به شــهادت نرســیده است.» محمدتقــی ايرانــی در گفتوگــو با ايســنا اضافه کرد: «شــواهد حاکی از آن اســت که در اين درگیری پای اين ســرباز مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح شــده است. پوتینی که پای وی بوده پیدا شده و لیکن همچنان خبر موثقی از اين ســرباز در دست نیست و همچنان در اختیار گروهک تروريستی است».

علیاصغر میرشــکاری، معاون امنیتــی - انتظامی اســتاندار سیستانوبلوچســتان نیز در گفتوگو با ايرنا، شهادت مرزبان اســیر را تکذيب کرد و گفت: اين مرزبان ايرانی اکنون اسیر گروهک تروريستی و زنده است.

چهارشنبهشــب، در حادثهای تروريســتی در منطقه مرزی میرجاوه، 9 مرزبان شهید شده و دو سرباز مجروح شــده و يک سرباز هم به اســارت برده شده است. اخبار تکمیلی حاکی از اين است که سرباز به اسارت برده شده، از ناحیه پا مجروح است. او سعید براتی نام دارد و اهل شهرستان مانه و سملقان در خراسان شمالی است.

ايــن خبرهای ضدونقیض در حالی مطرح شــده که مجاری ديپلماتیک برای بررســی اين حادثه فعال است. روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به ســؤال خبرنگار «شــرق»، تأکید کرد «ايــن پرونده در وزارت امور خارجه و ساير نهادها مفتوح است و هرگونه اقدامی که لازم باشــد، برای احقاق حق شهدای خود و فردی که گروگان گرفتهشده انجام خواهیم داد». بهرام قاســمی افزود: «فکر میکنم بتوانیم در ســطوح بالاتر اقدامات رســمی و ديپلماتیک ديگری داشــته باشیم و قطعا اقدامات ديگری در صورت لــزوم در اين ارتباط با همکاری پاکستان انجام خواهیم داد و اجازه نمیدهیم که مرزهايمان تبديل به جولانگاه تروريسم و اشرار شود و آنها مشــکلاتی را بــرای هموطنانمــان ايجاد کنند.» قاسمی گفت: طرف پاکســتانی در سطوحی از مقامات خود از وقوع اين حادثه ابراز تأســف و همدردی کردهاند ولی ابراز همدردی کارايی نــدارد و حل اين موضوع به سازوکارهای مشــخصی نیاز دارد». او همچنین شايعه شــهادت اين سرباز را تأيید نکرد و گفت : «در حال رايزنی و پیگیــری اخبار هســتیم».همچنین روز گذشــته مرکز اطلاعرســانی نیروی انتظامی دربــاره آخرين وضعیت سرباز مفقودشده و همچنین مجروحان حادثه تروريستی میرجاوه به ايســنا گفت: در پی ايــن حادثه که منجر به شــهادت 9 مرزبان و جراحت دو سرباز ديگر شد، اين دو نفر به بیمارستان منتقل شده و آخرين گزارشها حاکی از آن است که حال عمومی آنها مساعد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.