اعلام موافقت رسمی با سند سیاسی جدید «حماس»

Shargh - - سیاست -

شــرق:

رئیس دفتر سیاسی حماس از موافقت با سند سیاســی جديد اين جنبش خبر داد و تأکید کرد موافقت حماس با ســند سیاسی نشاندهنده تحول فکری و عملکرد سیاســی آن است. به نقل از شــبکه الجزيــره، «خالد مشــعل»، رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس، دوشنبهشب در نشستی خبــری اظهار کرد اين جنبش رســما موافقتش را با ســند سیاســی جديد خود اعلام میکند. خالد مشــعل گفت: موافقت حماس با ســند سیاسی، تحــول فکری و عملکرد سیاســی ايــن جنبش را نشــان میدهد. رئیس دفتر سیاسی حماس تأکید کــرد تصمیم بــرای تنظیم ســند جديــد از چهار ســال پیش گرفته شــده بود و تدوين پیشنويس ســند سیاســی جديد حمــاس دو ســال به طول انجامید. وی تصريح کرد: ما خواســتار ادامه فشار به اشــغالگران برای آزادی اســرای فلسطینی از زندانهای اسرائیلی هســتیم. مشعل گفت: برای جنگ تلاش نمیکنیم؛ امــا درصدد آزادی اراضی اشغالی فلسطین و پايان اشغالگری هستیم. خالد مشــعل اعلام کرد «ســند اصول و سیاســتهای کلی» نام ســند سیاســی جديد حماس است. وی گفت: حماس، جنبش پويايی اســت که در تفکر و عملکرد سیاســیاش مانند روند مبارزاتی تغییر و تحول ايجاد میکند. رئیس دفتر سیاســی حماس خاطرنشــان کرد حماس روش جديدی را در پیش گرفت و آن تحول و انعطافپذيری با حفظ اصول و مبادی آن اســت. مشــعل تأکید کرد حماس در ســند امروز خود بــر مقاومت تا تحقــق آزادی و بازگشــت و ساخت کشــور با حاکمیت کامل تأکید میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.