گزارشهایی از خرید رأی شنیدهایم

Shargh - - سیاست -

ایلنــا:

مهرداد محمــدی، رئیس کمیته بازرســی انتخابات شــورای شهرســتان تهران، با بیــان اينکه گزارشهايی از خريد رأی شــنیدهايم، گفت: البته اين موضوع تخلف جديدی نیســت و متأسفانه در ادوار گذشته شــنیده میشــد افرادی پول میگیرند و رأی میدهند.او که در جمع بازرســان هیئــت نظارت بر انتخابات شوراهای اســتان تهران سخن میگفت، از ناظران و بازرســان خواســت در بازرسیها گرايش و تعلقات سیاســی خود را دخالــت ندهند و گفت: اگر ســود جريانی در روند انتخابات باشد، هیئت مرکزی ورود میکند و درباره سلامت انتخابات تصمیمگیری میکند.محمدی در پاسخ به اين سؤال که آيا رؤسای کمیته بازرسی در زمان شــکايت احتمالی کانديداها میتوانند حضور داشــته باشــند يا خیر، گفت: قطعا سربازرسان میتوانند بعد از اعلام نتیجه زمان شکايت کانديداها در فرمانداریها حضور داشــته باشند. شما به عنوان رئیسه کمیته بازرسی شهرستان اين وظیفه را داريد که چشم بینای هیئت مرکزی باشید.محمدی اضافه کرد: در زمان قرائت نتیجه آرای يک شعبه بايد بازرسان حضور داشته باشند؛ بنابراين هر سو جريانی اتفاق بیفتد، شــما بايد اطلاعرسانی کنید. بازرس بايد تخلف را به نماينده فرماندار گزارش کند و درصورتیکه اصلاح نشــد، بايد به مراجع بالاتر اطلاع دهد.رئیس کمیته بازرســی انتخابات شورای شهرستان تهران در پاســخ به اينکه شمارش کدام شهرســتان در استان تهران الکترونیک اســت، گفت: بناست در حوزههايی که 7 و 9 نماينده دارنــد، انتخابات الکترونیک برگزار شود. ازاينرو بسیاری از شهرستانهای تهران واجد اين شــرايط است. ما امیدواريم بهزودی دستگاهها و روند اخذ رأی را برای ما شرح دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.