فرایند سال 76 با حضور مردم در پای صندوقهای رأی تداوم مییابد

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

مصطفــی معین در همايش دانشجويی با موضوع آينده سیاسی ايران در سالن فرهنگ دانشگاه هرمــزگان، با بیان اينکه «در شــرايط حساســی قرار داريــم و بايد موقعیت خود را بهخوبی بســنجیم»، گفت: احتمال میدهم 29 ارديبهشت هم مثل دوم خرداد يک نقطه عطف ديگری باشد؛ البته امیدوارم نقطه عطف منفی نباشد و مردم با حضور آگاهانه و پرشور در کمال آرامش پای صندوقهای رأی رفته و نامزد اصلح را انتخاب کنند.او با بیان اينکه «با ثبات مديريتها سیاســت عمومی و برنامههای بلندمدت کشــور اســتمرار پیدا میکنــد»، افزود: مســئولیت آگاهیدادن به جامعه قبل از اينکه بر عهده دولتها باشــد، به عهده صداوســیمايی اســت که بیشــتر بدآمــوزی دارد تا آموزش اگــر نگويیم دروغپردازی! اين فعال سیاســی با اشــاره به اينکه آينده سیاسی کشور را روشــن میبینم و انگیزهام بر اساس ادله و استنادات آمار و شاخصها است، اضافه کرد: کشور ما از ســابقه حداقل 200ساله خیزش و بیداری دينی و ملی برخوردار اســت و بعــد از اتفاقات 88 مردم در ســال 92 تمامی اتفاقات گذشته را جبران کردند و بعد از آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 اين موضوع شــکل متحولشدهای به خود گرفــت. اطمینان دارم همین فرايند که از ســال 76 شروع کرديم، اســتمرار خواهد داشت به شرط آنکه ما نخبگان فعال باشــیم و سبب حضور مردم بر پای صندوقهای رأی شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.