تجلیل و قدردانی از رشادت و ایثارگری جانبازان سرافراز

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری:

در ســالروز ولادت باســعادت قمر بنیهاشــم حضرت اباالفضلالعباس علیهالسلام و روز جانباز، صبح ديروز چهار هیئت از جانب حضرت آيتالله خامنهای مقام معظم رهبری با حضور در منازل تعدادی از جانبازان در تهران از رشادت، صبر و استقامت ايثارگران تجلیل کردند. حجج اسلام آقايان شــهیدیمحلاتی، تقوی، قمی و حاجعلیاکبری بــه نمايندگی از مقام معظم رهبری، با حضور در منازل تعدادی از جانبازان ضمن گفتوگــو با آنان و کســب اطلاع از شــرايط زندگی، درمــان، کار و مشکلاتشــان، از ايثارگــری و فداکاری جانبــازان ســرافراز دفاع مقــدس قدردانــی کردند. همچنیــن نمايندگان ولی فقیه در مراکز اســتانها و ائمه جمعه سراســر کشــور نیز به نمايندگی از مقام معظم رهبری با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سراســر کشــور از اين يادگاران گرانقدر دفاع مقدس تجلیل کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.