ریختن در سفارت عربستان کار ما نیست

Shargh - - سیاست -

صراطنیوز:

ســعید حداديان، مــداح درباره حادثه سفارت عربستان که جهانگیري در مناظره انتخاباتي به آن اشاره کرد، با تقبیح حمله به سفارت گفت: ريختن در سفارت عربستان کار ما نیست و هیچ بچهحزباللهی اينگونــه اقدامات را قبــول ندارد.او بــا کنايه به نوع اظهارات جهانگیری در مناظره انتخاباتی گفت: بعید است که آقای روحانی دوباره رئیسجمهور شوند ولی اگر دولت دوباره به دســت شــما ]جريان اصلاحات[ افتاد، ببینیم جلوي آمريکاييها هم همینطور رگباري حــرف ميزنید يا لبخندتان مال آنهاســت؟ شــما در موضوع کشــتار مــردم در حادثه منا و در بســیاري از موارد ديگر، موضع منفعلانه داشتهايد.سعید حداديان با تأکید بر اينکه هنوز از کسی در انتخابات به صراحت حمايت نکرده اســت، گفت: سابقه ما از آقای رئیسی سابقه مثبتی اســت اما ما تا آخر اين برنامهها را نگاه میکنیم و از شخص آقای رئیسی توقع داريم انقلابیتر وارد میدان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.