تکذیب آدرسهای جعلی توییتر منتسب به جهانگیری

Shargh - - سیاست -

ایسنا:

رئیس ستاد انتخابات اسحاق جهانگیری در اطلاعیهای انتساب برخی آدرسهای جعلی تويیتر به اين نامزد دوازدهمین دوره انتخابات رياستجمهوری را تکذيب کرد. متن اين اطلاعیه به شرح زير است: «در پی انتشــار مطلبی در حساب تويیتر جعلی به آدرس ‪Dr_ jahangiri‬ @ و انتســاب آن به جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات رياستجمهوری، بدين وسیله به اطلاع ملت شــريف و بزرگوار ايران و علاقهمندان جناب آقای دکتر جهانگیری میرساند که حساب تويیتری مذکور و حسابهای ديگر از اين دست بــه هیچ عنوان متعلق به جناب آقای دکتر اســحاق جهانگیری نیست و چنانچه ايشان اقدام به راهاندازی حساب تويیتری نمايند، به طور رسمی به اطلاع عموم خواهد رســید». لازم به ذکر است حسین مرعشی در گفتوگو با ايســنا صفحه اينســتاگرام جهانگیری به آدرس /https://instagram.com/eshaqjahangiri را تأيید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.